بیمه مارکتینگ

حامد عسگری
165
میانگین پخش
2.6K
تعداد پخش
30
دنبال کننده

بیمه مارکتینگ

حامد عسگری
165
میانگین پخش
2.6K
تعداد پخش
30
دنبال کننده

پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
23:20
 • 136

 • 4 سال پیش
23:20
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
43:31
 • 233

 • 4 سال پیش
43:31
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
32:27
 • 234

 • 4 سال پیش
32:27
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
42:32
 • 276

 • 4 سال پیش
42:32
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
23:28
 • 425

 • 4 سال پیش
23:28
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
22:42
 • 723

 • 4 سال پیش
22:42
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشتری؛ هنر مشتری یابی در بیمه های عمر» ارائه شده است. کتابی که در قالب یک رمان واره و داستان، روشهای استاندارد مشتری یابی و تعیین بازارهای هدف واجد شرایط...
در این پادکست شش قسمتی، بخش اول از کتاب «سیاره مشت...
31:24
 • 360

 • 4 سال پیش
31:24
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
19:10
 • 59

 • 4 سال پیش
19:10
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
28:35
 • 23

 • 4 سال پیش
28:35
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
42:50
 • 17

 • 4 سال پیش
42:50
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
18:49
 • 59

 • 4 سال پیش
18:49
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
20:20
 • 15

 • 4 سال پیش
20:20
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
16:29
 • 15

 • 4 سال پیش
16:29
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
12:46
 • 15

 • 4 سال پیش
12:46
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
22:30
 • 19

 • 4 سال پیش
22:30
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه های عمر با تدریس حامد عسگری...
پادکستهای آموزش تخصصی بازاریابی و فروشندگی بیمه ها...
38:37
 • 29

 • 4 سال پیش
38:37
shenoto-ads
shenoto-ads