امیر بختایی

امیر بختایی
  46
  میانگین پخش
  768
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  امیر بختایی

  امیر بختایی
  46
  میانگین پخش
  768
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  تعریف متدولوژی های فروش و ارتباط آن با فرآیند فروش http://bakhtaei.ir...
  تعریف متدولوژی های فروش و ارتباط آن با فرآیند فروش...
  13:47
  • 239

  • 4 سال پیش
  13:47
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/04/30 ) http://bakhtaei.ir...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 45

  • 5 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/04/30 ) http://bakhtaei.ir...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 7

  • 5 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/04/04 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 54

  • 5 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/04/04 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 31

  • 5 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/03/21 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 47

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/03/21 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 31

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/03/07 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 64

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده رویش (برنامه مورخ 1397/03/07 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: سودابه آقاجانیان ...
  پاسخ به سوالات صاحبان کسب و کار و علاقمندان به کار...
  30:00
  • 40

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1396/11/20 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 58

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1396/11/20 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 20

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1396/11/20 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 23

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1396/11/20 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 15

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1397/02/28 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 18

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1397/02/28 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 13

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1397/02/28 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 23

  • 6 سال پیش
  30:00
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی در برنامه زنده شب آفتابی (برنامه مورخ 1397/02/28 ) http://bakhtaei.ir کارشناس: امیر بختایی (www.bakhtaei.ir) مجری: کامران امیدی ...
  پاسخ به سوالات کارآفرینان و علاقمندان به کارافرینی...
  30:00
  • 40

  • 6 سال پیش
  30:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads