آوای مینوی خرد

کوروش جوادی
  6
  میانگین پخش
  90
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  آوای مینوی خرد

  کوروش جوادی
  6
  میانگین پخش
  90
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مرد نادان هنگامی که او را تعلیم دهند، فرهنگ و تعلیم دانایان و نیکان را چنان خوار دارد که آموختن بدو دشوار می شود؟مینوی خرد پاسخ داد که به این سبب که مرد نادان، نادانی خو...

  پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مرد نادان هنگامی...

  01:12
  • 7

  • 6 ماه پیش
  01:12
  پرسید دانا از مینوی خرد که چیست که از هر خواسته برتر است و چیست آن چیزی که بر هر چیزی مسلط است و چیست آن چیزی که کسی از آن نمی تواند بگریزد؟ مینوی خرد پاسخ داد که خرد است که بهتر از همه خواسته ها...

  پرسید دانا از مینوی خرد که چیست که از هر خواسته...

  01:28
  • 4

  • 6 ماه پیش
  01:28
  پرسید دانا از مینوی خرد که چه کسی را بیشتر باید مورد توجه و حمایت قرار داد؟مینوی خرد پاسخ داد که بچه نابالغ و زن و ستور و آتش را بیشتر باید مورد حمایت و توجه قرار داد.آوای مینوی خرد با یاد احمد ت...

  پرسید دانا از مینوی خرد که چه کسی را بیشتر باید...

  00:53
  • 4

  • 6 ماه پیش
  00:53
  پرسید دانا از مینوی خرد که از توانگران، که درویش تر و از درویشان که توانگرتر است؟مینوی خرد پاسخ داد که از توانگران کسی درویش تر است که به آنچه اوراست خرسند نیست و برایبیش بودن چیز تیمار برد.و از درویش...

  پرسید دانا از مینوی خرد که از توانگران، که دروی...

  01:05
  • 7

  • 8 ماه پیش
  01:05
  پرسید دانا از مینوی خرد که به خرد و دانایی با تقدیر می توان ستیزه کرد یا نه؟مینوی خرد پاسخ داد که حتی با نیرو و زورمندی خرد و دانایی هم با تقدیر نمی توان ستیزه کرد. چه هنگامی که تقدیر برای نیکی یا بدی...

  پرسید دانا از مینوی خرد که به خرد و دانایی با ت...

  01:25
  • 4

  • 8 ماه پیش
  01:25
  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام توانگر را فرخو کدام بدفره باید شمرد؟مینوی خرد پاسخ داد که کسی که توانگریش را از کوشش درست فراهم کرده است فرخ، و آن را که از نادرستی فراهم کرده است بدفره باید شمرد.آوای ...

  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام توانگر ...

  00:50
  • 4

  • 8 ماه پیش
  00:50
  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام زندگی بدتر و از نظر خرد چه کسی ناپسندیده تر است؟مینوی خرد پاسخ داد که زندگی کسی بدتر است که با بیم و گفتار دروغ زندگی کند. و از نظر خرد کسی ناپسندیده تر است که به مینو ...

  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام زندگی ب...

  02:30
  • 3

  • 8 ماه پیش
  02:30
  پرسید دانا از مینوی خرد که با کوشش، چیز و خواسته گیتی را میتوان به دست آورد یا نه؟مینوی خرد پاسخ داد که با کوشش آن نیکیی را که مقدر نشده است، نمی توان به دست آورد، ولی آنچه مقدر شده است با کوشش زودتر ...

  پرسید دانا از مینوی خرد که با کوشش، چیز و خواست...

  00:49
  • 3

  • 8 ماه پیش
  00:49
  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام کار نیک مهتر و بهتر است؟مینوی خرد پاسخ داد که مهمترین کار نیک رادی و دوم راستی و ازدواج با نزدیکان و سوم گاهنبار و چهارم هماگ دین را اجرا کردن و پنجم پرستش ایزدان و مهم...

  پرسید دانا از مینوی خرد که کدام کار نیک مهتر و ...

  01:02
  • 6

  • 9 ماه پیش
  01:02
  پرسید دانا از مینوی خرد که رادی بهتر است یا راستی یا سپاسداری یا خرد یا کامل اندیشی یا خرسندی؟مینوی خرد پاسخ داد که برای روان رادی و برای همه جهان راستی و نسبت به ایزدان سپاسداری و در تن مرد خرد و در ...

  پرسید دانا از مینوی خرد که رادی بهتر است یا راس...

  01:06
  • 8

  • 9 ماه پیش
  01:06
  پرسید دانا از مینوی خرد که خرد بهتر است یا هنر یا نیکی؟مینوی خرد پاسخ داد که خردی که با آن نیکی نیست آن را خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست، آن را هنر نباید شمرد.آوای مینوی خرد با یاد احمد...


  پرسید دانا از مینوی خرد که خرد بهتر ...

  01:01
  • 6

  • 9 ماه پیش
  01:01
  پرسید دانا از مینوی خرد که برای پادشاهان چه چیزی سودمندتر و چه زیان رسان تر است؟مینوی خرد پاسخ داد که پادشاهان را مصاحبت با دانایان و نیکان سودمندتر است و آنان را گفتگو و مصاحبت با افترازنندگان و دورو...


  پرسید دانا از مینوی خرد که برای پادش...

  00:42
  • 4

  • 9 ماه پیش
  00:42
  پرسید دانا از مینوی خرد که با بیم و سخن دروغ زیستن بدتر است یا مرگ؟مینوی خرد پاسخ داد که با بیم و سخن دروغ زیستن از مرگ بدتر است چه برای زندگی هر کس شادی و خوشی گیتی لازم است و اگر شادی و خوشی گیتی را...

  پرسید دانا از مینوی خرد که با بیم و سخن دروغ زی...

  00:53
  • 12

  • 10 ماه پیش
  00:53
  پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مردمان به این چهار چیزی که باید بیشتر در ذهن خود بدان بیندیشند، کمتر می اندیشند: گذران بودن چیز گیتی و مرگ تن و حساب روان و بیم دوزخ؟مینوی خرد پاسخ داد که به سبب فریب دی...

  پرسید دانا از مینوی خرد که چرا مردمان به این چه...

  00:54
  • 8

  • 10 ماه پیش
  00:54
  پرسید دانا از مینوی خرد که آن شادی کدام است که از غم بدتر است؟مینوی خرد پاسخ داد که آن کسی که خواسته از گناه اندوخته است و بدان شاد است، پس آن شادیش از غم بدتر است.آوای مینوی خرد با یاد احمد تفضل...

  پرسید دانا از مینوی خرد که آن شادی کدام است که ...

  01:06
  • 10

  • 10 ماه پیش
  01:06
  shenoto-ads
  shenoto-ads