انجمن شاهنامه خوانی البرز (اشا)

shahnamehkhani alborz
2
میانگین پخش
197
تعداد پخش
13
دنبال کننده

انجمن شاهنامه خوانی البرز (اشا)

shahnamehkhani alborz
2
میانگین پخش
197
تعداد پخش
13
دنبال کننده

(داستان بیژن و مینژه) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 659 الی 661، بیت 515 الی 585)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستان بیژن و مینژه)

01:24:57
 • 2

 • 1 هفته پیش
01:24:57
(داستان بیژن و مینژه) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 653 الی 659، بیت 375 الی 515)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستان بیژن و مینژه)

01:43:04
 • 0

 • 1 هفته پیش
01:43:04
(داستان بیژن و مینژه) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 649 الی 653، بیت 269 الی 375)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستان بیژن و مینژه)

01:27:14
 • 0

 • 1 هفته پیش
01:27:14
(داستان بیژن و مینژه) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 645 الی 649، بیت 175 الی 269)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستان بیژن و مینژه)

56:03
 • 8

 • 1 ماه پیش
56:03
(داستان بیژن و مینژه)از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 640 الی 645، بیت 24 الی 175)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ان...

(داستان بیژن و مینژه)

01:32:14
 • 2

 • 1 ماه پیش
01:32:14
(داستان رستم زال با اکوان دیو) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 636 الی 638، بیت 145 الی 185)و (داستان بیژن و مینژه) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 638 الی 640 ، بیت 1 الی 24...

(داستا...

01:26:03
 • 10

 • 1 ماه پیش
01:26:03
(داستان رستم زال با اکوان دیو) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 631 الی 636، بیت 1 الی 125)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرا...

(داستا...

01:50:30
 • 9

 • 1 ماه پیش
01:50:30
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 625 الی 630، بیت 2750 الی 2880)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی...

(داستا...

01:25:35
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:25:35
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 616 الی 625، بیت 2531 الی 2750)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی...

(داستا...

01:44:09
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:44:09
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 613 الی 616 ، بیت 2436 الی 2531)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:39:50
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:39:50
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 606 الی 613 ، بیت 2270 الی 2436)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:33:07
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:33:07
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 601 الی 606 ، بیت 2140 الی 2270)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:45:27
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:45:27
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 592 الی 601 ، بیت 1926 الی 2140)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:32:16
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:32:16
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 584 الی 592 ، بیت 1720 الی 1926)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:30:47
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:30:47
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 576 الی 584 ، بیت 1510 الی 1720)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:38:36
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:38:36
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 572 الی 576 ، بیت 1395 الی 1510)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:44:41
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:44:41
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 567 الی 572 ، بیت 1267 الی 1395)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:17:51
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:17:51
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 561 الی 567 ، بیت 1130 الی 1267)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناس...

(داستا...

01:38:36
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:38:36
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 555 الی 561 ، بیت 965 الی 1129)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی...

(داستا...

01:40:25
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:40:25
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 538 الی 545 ، بیت 725 الی 964)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستا...

01:43:59
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:43:59
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 535 الی 538 ، بیت 530 الی 724)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستا...

01:45:37
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:45:37
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 535 الی 538 ، بیت 450 الی 531)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستا...

01:39:36
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:39:36
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 529 الی 534 ، بیت 315 الی 450)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ...

(داستا...

01:34:01
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:34:01
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 519 الی 529 ، بیت 71 الی 315)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ا...

(داستا...

01:19:41
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:19:41
(داستان کاموس کشانی) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (جلد دوم) (صفحه 517 الی 519 ، بیت 1 الی 71)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انج...

(داستا...

01:29:27
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:29:27
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 505 الی 516 ، بیت 960 الی 1245)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاه...

(داستا...

01:36:20
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:36:20
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 492 الی 505 ، بیت 645 الی 960)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهن...

(داستا...

01:29:05
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:29:05
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 488 الی 492 ، بیت 520 الی 645)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهن...

(داستا...

01:34:13
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:34:13
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 484 الی 488 ، بیت 373 الی 520)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهن...

(داستا...

01:14:29
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:14:29
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 474 الی 481 ، بیت 180 الی 373)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهن...

(داستا...

01:48:49
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:48:49
(داستان فرود سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 467 الی 474 ، بیت 1 الی 180)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنام...

(داستا...

01:51:53
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:51:53
(کیخسرو ) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 460 الی 467 ، بیت 235 الی 365)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه خوانی ا...

(کیخسر...

01:43:22
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:43:22
(کیخسرو ) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 456 الی 460 ، بیت 134 الی 235)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه خوانی ا...

(کیخسر...

01:16:07
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:16:07
(کیخسرو ) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 450 الی 456 ، بیت 1 الی 134)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه خوانی الب...

(کیخسر...

01:22:34
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:22:34
(داستان رفتن گیو به ترکستان) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 443 الی 450 ، بیت 505 الی 700)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ان...

(داستا...

01:35:50
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:35:50
(داستان رفتن گیو به ترکستان) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 438 الی 443 ، بیت 443 الی 505)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ان...

(داستا...

01:29:52
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:29:52
(داستان رفتن گیو به ترکستان) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 428 الی 438 ، بیت 125 الی 376)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی ان...

(داستا...

01:28:11
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:28:11
(داستان کین سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 421 الی 422 ، بیت 475 الی 485)(داستان رفتن گیو به ترکستان) (صفحه 423 الی 428 ، بیت 1 الی 125)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/http...

(داستان کین سیاوخش)

01:19:54
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:19:54
(داستان کین سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 417 الی 421 ، بیت 364 الی 475)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنا...

(داستان کین سیاوخش)

01:16:02
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:16:02
(داستان کین سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 408 الی 417 ، بیت 128 الی 364)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنا...

(داستان کین سیاوخش)

01:17:02
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:17:02
(داستان کین سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 403 الی 408 ، بیت 1 الی 128)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان کین سیاوخش)

01:31:42
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:31:42
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 393 الی 402 ، بیت 2290 الی 2522)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:43:36
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:43:36
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 390 الی 393 ، بیت 2214 الی 2290)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:24:40
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:24:40
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 381 الی 390 ، بیت 1995 الی 2214)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:12:28
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:12:28
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 375 الی 381 ، بیت 1838 الی 1994)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:28:04
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:28:04
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 368 الی 375 ، بیت 1658 الی 1838)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:19:55
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:19:55
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 365 الی 368 ، بیت 1585 الی 1658)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:16:29
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:16:29
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 352 الی 359 ، بیت 1245 الی 1426)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:24:10
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:24:10
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 345 الی 352 ، بیت 1076 الی 1245)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:29:52
 • 0

 • 1 ماه پیش
01:29:52
(داستان سیاوخش) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 345 الی 352 ، بیت 1076 الی 1245)انجمن شاهنامه خوانی اشاhttp://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborzکانال ( آدینه های ایرانشناسی انجمن شاهنامه...

(داستان سیاوخش)

01:22:05
 • 1

 • 1 ماه پیش
01:22:05
shenoto-ads
shenoto-ads