علیرضا برجعلی

Alireza Borjali
59
میانگین پخش
940
تعداد پخش
1
دنبال کننده

علیرضا برجعلی

Alireza Borjali
59
میانگین پخش
940
تعداد پخش
1
دنبال کننده

حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
04:16
 • 30

 • 3 سال پیش
04:16
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
05:08
 • 25

 • 3 سال پیش
05:08
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
03:01
 • 27

 • 3 سال پیش
03:01
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
05:19
 • 44

 • 3 سال پیش
05:19
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
03:55
 • 46

 • 3 سال پیش
03:55
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
04:13
 • 56

 • 3 سال پیش
04:13
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
02:39
 • 66

 • 3 سال پیش
02:39
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان کلهر - Axiom Of Choice فهرست: 1-بایزید و سگ 2-لیلی و هارون‌الرشید 3-جهود و ترسا و مسلمان 4-آنکه گنج‌نامه یافت 5-شما را چه؟ 6-حلاج 7-فلسفی و عذاب قبر 8...
حکایاتی از کتاب "مقالات شمس تبریزی" موسیقی: کیهان ...
03:26
 • 114

 • 3 سال پیش
03:26
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
25:15
 • 44

 • 3 سال پیش
25:15
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
18:35
 • 25

 • 3 سال پیش
18:35
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
17:22
 • 37

 • 3 سال پیش
17:22
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
14:07
 • 49

 • 3 سال پیش
14:07
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
24:10
 • 37

 • 3 سال پیش
24:10
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
20:09
 • 43

 • 3 سال پیش
20:09
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
19:36
 • 66

 • 3 سال پیش
19:36
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین از کوروش اسدی 2-سوزنبان از خوان خوسه آرئولا 3-استخری پر از کابوس از بیژن نجدی 4- جانی گیتار از داریوش احمدی 5-باغ سوخته از کوروش اسدی 6-گیاهی در قرنطین...
مجموعه‌‌ای از هشت داستان کوتاه فهرست: 1-سان‌شاین ا...
38:46
 • 231

 • 3 سال پیش
38:46
shenoto-ads
shenoto-ads