اقاقیا

اقاقیا
  68
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  اقاقیا

  اقاقیا
  68
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  راوی...
  راوی
  00:40
  • 23

  • 5 سال پیش
  00:40
  راوی...
  راوی
  00:47
  • 15

  • 5 سال پیش
  00:47
  راوی...
  راوی
  00:45
  • 24

  • 5 سال پیش
  00:45
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  01:34
  • 34

  • 7 سال پیش
  01:34
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  03:12
  • 4

  • 7 سال پیش
  03:12
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  04:07
  • 13

  • 7 سال پیش
  04:07
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  02:30
  • 0

  • 7 سال پیش
  02:30
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  02:06
  • 1

  • 7 سال پیش
  02:06
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  03:34
  • 23

  • 7 سال پیش
  03:34
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  01:50
  • 0

  • 7 سال پیش
  01:50
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  01:50
  • 0

  • 7 سال پیش
  01:50
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  03:52
  • 1

  • 7 سال پیش
  03:52
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  02:15
  • 2

  • 7 سال پیش
  02:15
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  03:14
  • 0

  • 7 سال پیش
  03:14
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخرین قطار جهان است. این آلبوم با دو محوریت موضوعی عاشقانه- اجتماعی تهیه گردیده است. در بطن آلبوم با موسیقی های غمباری رو به رو می شویم که فضای دراماتیک...
  کتاب صوتی ای نوح برو روایت یک مسافر جا مانده از آخ...
  04:03
  • 1

  • 7 سال پیش
  04:03
  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهم...
  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که م...
  07:43
  • 942

  • 7 سال پیش
  07:43
  shenoto-ads
  shenoto-ads