یامال - زمستانه ۱۴۰۲ (مرواریدهای قبل از صبحانه)

یامال
  13
  میانگین پخش
  86
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام م...

  12:39
  • 15

  • 4 ماه پیش
  12:39
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام م...

  13:25
  • 13

  • 4 ماه پیش
  13:25
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی ..را با استادی تمام...

  مرواریدهای قبل از صبحانه ...

  09:24
  • 8

  • 4 ماه پیش
  09:24
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام می‌نوازد. در همی...

  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرا...

  07:53
  • 13

  • 4 ماه پیش
  07:53
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام می‌نوازد. در همی...

  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرا...

  08:18
  • 10

  • 4 ماه پیش
  08:18
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام می‌نوازد. در همی...

  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرا...

  10:03
  • 9

  • 4 ماه پیش
  10:03
  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرای یکی از بهترین ویولن‌نوازان دنیا جاشوا بل است ک یک روز صبح کنار راه‌روی یک ایستگاه مترو می‌ایستد و برخی از مهم‌ترین قطعات تاریخ موسیقی را با استادی تمام می‌نوازد. در همی...

  مرواریدهای قبل از صبحانه ماجرا...

  11:26
  • 18

  • 4 ماه پیش
  11:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads