تاریخ پژوهان یادگارآفرین

میلاد پرنیانی
6
میانگین پخش
82
تعداد پخش
1
دنبال کننده
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

07:26
 • 2

 • 9 ماه پیش
07:26
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

16:34
 • 0

 • 9 ماه پیش
16:34
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

06:42
 • 0

 • 9 ماه پیش
06:42
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

10:11
 • 0

 • 9 ماه پیش
10:11
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

14:26
 • 0

 • 9 ماه پیش
14:26
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

08:29
 • 2

 • 9 ماه پیش
08:29
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

15:30
 • 0

 • 9 ماه پیش
15:30
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

12:59
 • 1

 • 9 ماه پیش
12:59
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

12:45
 • 4

 • 9 ماه پیش
12:45
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

07:49
 • 8

 • 9 ماه پیش
07:49
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

16:31
 • 11

 • 9 ماه پیش
16:31
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

15:07
 • 9

 • 9 ماه پیش
15:07
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

17:55
 • 11

 • 9 ماه پیش
17:55
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی 

12:08
 • 18

 • 9 ماه پیش
12:08
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالیدر مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با کارشن...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی...

14:07
 • 4

 • 9 ماه پیش
14:07
گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی در مجموعه پادکست «آب-زندگی» جمشید قشنگ پژوهشگر تاریخ شفاهی درباره مسائل آب استان خراسان رضوی و در چارچوب طرح پژوهشی تاریخ خشکسالی های استان خراسان رضوی با ...

گفتارهایی در باب آب، بحران آب و خشکسالی...

10:19
 • 12

 • 9 ماه پیش
10:19
shenoto-ads
shenoto-ads