برنامه‌ی رادیویی در مسیر توسعه [آب و محیط زیست]

ایمان میرزائی
  30
  میانگین پخش
  264
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  برنامه‌ی رادیویی در مسیر توسعه [آب و محیط زیست]

  ایمان میرزائی
  30
  میانگین پخش
  264
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  30:13
  • 24

  • 3 سال پیش
  30:13
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  29:16
  • 21

  • 3 سال پیش
  29:16
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  31:04
  • 27

  • 3 سال پیش
  31:04
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  28:23
  • 29

  • 3 سال پیش
  28:23
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  32:14
  • 29

  • 4 سال پیش
  32:14
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  28:11
  • 20

  • 4 سال پیش
  28:11
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  25:41
  • 22

  • 4 سال پیش
  25:41
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  31:04
  • 36

  • 4 سال پیش
  31:04
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان خاکپور فعال محیط زیست و متخصص دوم عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و دکترای آب و خاک، مهدی پژوهش. در این برنامه متخصصان درباره ی طرح های انتقال آب مخصوصا ...
  رادیو جهان‌بین، برنامه‌ی رادیو توسعه. مهندس هومان ...
  26:35
  • 56

  • 4 سال پیش
  26:35
  shenoto-ads
  shenoto-ads