تیپکست

تیپکست
94
میانگین پخش
841
تعداد پخش
4
دنبال کننده

تیپکست

تیپکست
94
میانگین پخش
841
تعداد پخش
4
دنبال کننده

در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
21:44
 • 20

 • 2 سال پیش
21:44
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
14:06
 • 21

 • 2 سال پیش
14:06
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
14:45
 • 25

 • 3 سال پیش
14:45
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
21:10
 • 36

 • 3 سال پیش
21:10
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
21:18
 • 33

 • 3 سال پیش
21:18
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
25:19
 • 52

 • 3 سال پیش
25:19
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
27:00
 • 61

 • 3 سال پیش
27:00
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
19:32
 • 93

 • 3 سال پیش
19:32
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان ساده پرداخته می شود. بعد از هر چند اپیزود و اتمام یک مبحث، لایو پرسش و پاسخ با گوینده را خواهیم داشت. برای مشارکت در بحث و مطرح کردن سوالات می توانید د...
در این سری اپیزود به مباحث یادگیری ماشین به زبان س...
18:54
 • 500

 • 3 سال پیش
18:54
shenoto-ads
shenoto-ads