شهروز چرکچی

شهروز چرکچی
  510
  میانگین پخش
  38.2K
  تعداد پخش
  312
  دنبال کننده
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم آبان‌ماه 1400 یا بین هشتم تا پانزده...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  27:42
  • 3.6K

  • 2 سال پیش
  27:42
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم مهرماه 1400 یا بین چهارم تا یازدهم اک...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  23:15
  • 408

  • 2 سال پیش
  23:15
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم شهریورماه 1400 یا بین سیزدهم تا بیس...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  26:44
  • 334

  • 2 سال پیش
  26:44
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم شهریورماه 1400 یا بین سیم آگوست تا شش...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  26:06
  • 350

  • 2 سال پیش
  26:06
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول شهریورماه 1400 یا بین بیست و سوم تا س...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  23:36
  • 244

  • 2 سال پیش
  23:36
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم مردادماه 1400 یا بین شانزدهم تا بیس...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  20:38
  • 416

  • 2 سال پیش
  20:38
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم تیرماه 1400 یا بین پنجم تا یازدهم جول...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  25:50
  • 373

  • 3 سال پیش
  25:50
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم خردادماه 1400 یا بین اول تا هفتم ژوئن...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  23:37
  • 414

  • 3 سال پیش
  23:37
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه 1400 یا بین دهم و تا ه...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  22:58
  • 355

  • 3 سال پیش
  22:58
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم اردیبهشت‌ماه 1400 یا بین بیست و ششم آ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  25:03
  • 348

  • 3 سال پیش
  25:03
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم فروردین‌ماه 1400 یا بین اول تا هشتم آ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  21:37
  • 357

  • 3 سال پیش
  21:37
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم اسفندماه 1399 یا بین نهم تا پانزدهم...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  22:07
  • 242

  • 3 سال پیش
  22:07
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم اسفندماه 1399 یا بین دوم تا نهم مارس ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  20:07
  • 231

  • 3 سال پیش
  20:07
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم اسفندماه 1399 یا بین بیست و سوم فوریه...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  20:13
  • 195

  • 3 سال پیش
  20:13
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول اسفندماه 1399 یا بین شانزدهم تا بیست ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  24:11
  • 206

  • 3 سال پیش
  24:11
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم بهمن‌ماه 1399 یا بین هشتم تا پانزده...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  15:54
  • 214

  • 3 سال پیش
  15:54
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم بهمن‌ماه 1399 یا بین اول تا هشتم فوری...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:45
  • 198

  • 3 سال پیش
  17:45
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم دی‌ماه 1399 یا بین اول تا پنجم ژانویه...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:19
  • 217

  • 3 سال پیش
  16:19
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم آبان‌ماه 1399 یا بین دوم تا نهم نوامب...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:52
  • 289

  • 3 سال پیش
  17:52
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم مهرماه 1399 یا بین چهاردهم تا بیست ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:59
  • 236

  • 3 سال پیش
  16:59
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم شهریورماه 1399 یا بین چهاردهم تا بی...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:46
  • 358

  • 3 سال پیش
  17:46
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. تکچی این هفته برای اولین بار، با موزیک‌های اختصاصی پادکست تکچی تودین شده که توصیه می‌کنم این اپیزو...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:21
  • 351

  • 3 سال پیش
  18:21
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. تکچی این هفته برای اولین بار، با موزیک‌های اختصاصی پادکست تکچی تودین شده که توصیه می‌کنم این اپیزو...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:57
  • 295

  • 3 سال پیش
  17:57
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. تکچی این هفته برای اولین بار، با موزیک‌های اختصاصی پادکست تکچی تودین شده که توصیه می‌کنم این اپیزو...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:57
  • 275

  • 3 سال پیش
  16:57
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. تکچی این هفته به مناسبت یک سالگی پادکست تکچی، سه اتفاق ویژه را در خود جای داده که توصیه می‌کنم حتم...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  20:27
  • 307

  • 3 سال پیش
  20:27
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم تیرماه 1399 یا بین هشتم تا چهارده...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:18
  • 349

  • 3 سال پیش
  18:18
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم تیرماه 1399 یا بین اول تا هقتم ژولی...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  19:37
  • 307

  • 4 سال پیش
  19:37
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم تیرماه 1399 یا بین بیست و سوم تا سی...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:15
  • 257

  • 4 سال پیش
  18:15
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم خرداد ماه 1399 یا بین هشتم تا پا...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:39
  • 354

  • 4 سال پیش
  16:39
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم خرداد ماه 1399 یا بین اول تا هشتم ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:35
  • 381

  • 4 سال پیش
  16:35
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول خرداد ماه 1399 یا بین نوزدهم تا بی...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:52
  • 309

  • 4 سال پیش
  17:52
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم اردیبهشت ماه 1399 یا بین دوازدهم...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  19:18
  • 390

  • 4 سال پیش
  19:18
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم اردیبهشت ماه 1399 یا بین پنچم تا د...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:36
  • 322

  • 4 سال پیش
  17:36
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم اردیبهشت ماه 1399 یا بین بیست و هش...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:19
  • 304

  • 4 سال پیش
  16:19
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول اردیبهشت ماه 1399 یا بین بیست و دو...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:59
  • 312

  • 4 سال پیش
  18:59
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم فروردین ماه 1399 یا بین چهاردهم ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  17:34
  • 380

  • 4 سال پیش
  17:34
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در پادکست تکچی، به طورت مختصر مهم‌ترین اخبار تکنولوژی هفته را برایتان انتخاب و تعریف می‌کنم. ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  09:27
  • 336

  • 4 سال پیش
  09:27
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبرها و اتفاق‌های حوزه علم و فناوری داشته باشم، به همین دلیل با مهدی شجاری که یکی از فعالان حوزه تکنولوژی در ایران است، یک لایو اینستاگرامی ترتیب دادیم و...
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبر...
  01:08:59
  • 284

  • 4 سال پیش
  01:08:59
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبرها و اتفاق‌های حوزه علم و فناوری داشته باشم، به همین دلیل با مهدی شجاری که یکی از فعالان حوزه تکنولوژی در ایران است، یک لایو اینستاگرامی ترتیب دادیم و...
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبر...
  53:12
  • 321

  • 4 سال پیش
  53:12
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبرها و اتفاق‌های حوزه علم و فناوری داشته باشم، به همین دلیل با مهدی شجاری که یکی از فعالان حوزه تکنولوژی در ایران است، یک لایو اینستاگرامی ترتیب دادیم و...
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبر...
  58:05
  • 305

  • 4 سال پیش
  58:05
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبرها و اتفاق‌های حوزه علم و فناوری داشته باشم، به همین دلیل با مهدی شجاری که یکی از فعالان حوزه تکنولوژی در ایران است، یک لایو اینستاگرامی ترتیب دادیم و...
  با پایان سال 98، تصمیم گرفتم مروری بر مهم‌ترین خبر...
  58:54
  • 358

  • 4 سال پیش
  58:54
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته چهارم اسفند ماه 1398 یا بین دهم تا شان...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  15:01
  • 344

  • 4 سال پیش
  15:01
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم اسفند ماه 1398 یا بین سوم تا نهم م...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:00
  • 357

  • 4 سال پیش
  18:00
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم اسفند ماه 1398 یا بین بیست و پنجم ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:40
  • 328

  • 4 سال پیش
  18:40
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول اسفند ماه 1398 یا بین هفدهم تا بیس...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:32
  • 383

  • 4 سال پیش
  16:32
  درباره موضوع مهم خروج سامسونگ و ال‌جی از ایران، یک لایو اینستاگرامی با دوست خوبم مسعود یوسف‌نژاد سردبیر سایت زومیت داشتم که در این لایو، خبرهای منتشر شده مبنی بر خروج کره‌ای‌ها از ایران را بررسی کردیم...
  درباره موضوع مهم خروج سامسونگ و ال‌جی از ایران، یک...
  42:54
  • 362

  • 4 سال پیش
  42:54
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته جهارم بهمن ماه 1398 یا بین نهم تا هفده...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  16:27
  • 322

  • 4 سال پیش
  16:27
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته سوم بهمن ماه 1398 یا بین سوم تا نهم فو...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:40
  • 343

  • 4 سال پیش
  18:40
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته دوم بهمن ماه 1398 یا بین بیست و هشتم ژ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  18:28
  • 414

  • 4 سال پیش
  18:28
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود. در این پادکست، مهم‌ترین اخبار حوزه تکنولوژی که در هفته اول بهمن ماه 1398 یا بین بیستم تا بیست و ...
  پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنول...
  15:47
  • 404

  • 4 سال پیش
  15:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads