خانه تحول TA

لیلا امیری نسب/ مدرس و متخصص تحلیل رفتار
45
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
57
دنبال کننده

خانه تحول TA

لیلا امیری نسب/ مدرس و متخصص تحلیل رفتار
45
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
57
دنبال کننده

صدها فایل آموزشی شامل ویدئو، پادکست و مقاله در سایت خانه تحول TA...

صدها فایل آموزشی شامل ویدئو، پادکست و مقاله در ...

37:08
 • 104

 • 1 سال پیش
37:08
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
27:08
 • 80

 • 1 سال پیش
27:08
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
28:28
 • 34

 • 1 سال پیش
28:28
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
34:50
 • 30

 • 1 سال پیش
34:50
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
34:00
 • 26

 • 1 سال پیش
34:00
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
29:15
 • 25

 • 1 سال پیش
29:15
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
34:57
 • 50

 • 1 سال پیش
34:57
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
26:39
 • 22

 • 1 سال پیش
26:39
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
36:00
 • 20

 • 1 سال پیش
36:00
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
45:21
 • 15

 • 1 سال پیش
45:21
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
37:45
 • 17

 • 1 سال پیش
37:45
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
14:08
 • 16

 • 1 سال پیش
14:08
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
30:29
 • 27

 • 1 سال پیش
30:29
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
31:08
 • 42

 • 1 سال پیش
31:08
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از خودتان و دیگران به دست آورید و در روابط خود موفق عمل نماید. آموزشهای بیشتر را در سایت دنبال کنید www.leilaamirinasab.com...
مجموعه آموزشهای این بخش به شما کمک می کند تا شناخت...
28:10
 • 97

 • 1 سال پیش
28:10
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی می باشد که به شما کمگ می کند آرامش بیشتری را با افزایش آگاهی تجربه کنید...
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی م...
34:57
 • 28

 • 1 سال پیش
34:57
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
39:05
 • 16

 • 2 سال پیش
39:05
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
28:08
 • 17

 • 2 سال پیش
28:08
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
27:10
 • 15

 • 2 سال پیش
27:10
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
27:08
 • 18

 • 2 سال پیش
27:08
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
26:10
 • 29

 • 2 سال پیش
26:10
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
24:02
 • 41

 • 2 سال پیش
24:02
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
21:00
 • 26

 • 2 سال پیش
21:00
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
25:18
 • 39

 • 2 سال پیش
25:18
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
28:19
 • 36

 • 2 سال پیش
28:19
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
34:50
 • 27

 • 2 سال پیش
34:50
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
31:46
 • 17

 • 2 سال پیش
31:46
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
27:48
 • 19

 • 2 سال پیش
27:48
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
23:49
 • 23

 • 2 سال پیش
23:49
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
17:17
 • 25

 • 2 سال پیش
17:17
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
01:25:57
 • 17

 • 2 سال پیش
01:25:57
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
48:18
 • 12

 • 2 سال پیش
48:18
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و دیگران می دهد صرف نظر از اینکه چقدر در روابط خود با موفقیت یا شکست مواجه بوده اید، روابط بین فردی خود را بهبود خواهید بخشید و صرف نظراز اینکه شما ...
پادکست تحلیل رفتار به شما شناخت مناسبی از خودتان و...
22:15
 • 58

 • 2 سال پیش
22:15
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
44:56
 • 10

 • 2 سال پیش
44:56
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
29:28
 • 17

 • 2 سال پیش
29:28
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی می باشد که به شما کمگ می کند آرامش بیشتری را با افزایش آگاهی تجربه کنید...
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی م...
18:14
 • 22

 • 2 سال پیش
18:14
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
28:47
 • 64

 • 2 سال پیش
28:47
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد که به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سال ۲۰۲۰ بر هر فردی لازم و ضروری است که یاد بگیرد تا بتواند زندگی شخصی و شغلی بهتری برای خود رقم بزند هر هفته یک مها...
مهارتهای ده گانه زندگی از جمله مهارتهایی می باشد ک...
44:52
 • 137

 • 2 سال پیش
44:52
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی می باشد که به شما کمگ می کند آرامش بیشتری را با افزایش آگاهی تجربه کنید...
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی م...
18:20
 • 18

 • 3 سال پیش
18:20
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی می باشد که به شما کمگ می کند آرامش بیشتری را با افزایش آگاهی تجربه کنید...
پادکست از آگاهی تا آرامش از سلسله مباحث خودشناسی م...
11:21
 • 58

 • 3 سال پیش
11:21
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
07:16
 • 30

 • 3 سال پیش
07:16
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
11:50
 • 26

 • 3 سال پیش
11:50
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
09:19
 • 30

 • 3 سال پیش
09:19
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
09:14
 • 33

 • 3 سال پیش
09:14
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
09:00
 • 54

 • 3 سال پیش
09:00
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
15:00
 • 72

 • 3 سال پیش
15:00
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد...
مسیر موفقیت از سلف هلپ می گذرد
25:33
 • 192

 • 3 سال پیش
25:33
آیا در روابط خود با دیگران شکست می خوردید ؟ آیا با وجود اینکه تمام تلاش خود را برای ایجاد یک رابطه صمیمی می کنید ولی نمی توانید روابط خوبی با دیگران ایجاد کنید ؟ آیا به همه خوبی می کنید ولی جواب خوبی ...
آیا در روابط خود با دیگران شکست می خوردید ؟ آیا با...
18:18
 • 44

 • 4 سال پیش
18:18
آیا در روابط خود با دیگران شکست می خوردید ؟ آیا با وجود اینکه تمام تلاش خود را برای ایجاد یک رابطه صمیمی می کنید ولی نمی توانید روابط خوبی با دیگران ایجاد کنید ؟ آیا به همه خوبی می کنید ولی جواب خوبی ...
آیا در روابط خود با دیگران شکست می خوردید ؟ آیا با...
13:33
 • 46

 • 4 سال پیش
13:33
shenoto-ads
shenoto-ads