ایران پایدار

ایران پایدار
51
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
24
دنبال کننده

ایران پایدار

ایران پایدار
51
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
24
دنبال کننده

«عماد افروغ»، نويسنده، جامعه‌شناس و سیاست‌مدار ایرانی است که ضمن همراهی و موافقت با انقلاب ۱۳۵۷ و بخشی از مبانی پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی، منتقد عملکرد این نظام نیز هست؛ او معتقد است که پس از انقل...

«عماد افروغ»، نويسنده، جامعه‌شناس و سیاست‌مدار ...

31:23
 • 74

 • 5 ماه پیش
31:23
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
01:08:18
 • 19

 • 6 ماه پیش
01:08:18
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
28:37
 • 45

 • 7 ماه پیش
28:37
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
01:48:25
 • 22

 • 8 ماه پیش
01:48:25
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
50:21
 • 26

 • 9 ماه پیش
50:21
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
33:15
 • 10

 • 9 ماه پیش
33:15
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
39:55
 • 26

 • 10 ماه پیش
39:55
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
02:04:45
 • 52

 • 10 ماه پیش
02:04:45
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
17:29
 • 42

 • 11 ماه پیش
17:29
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
39:15
 • 27

 • 11 ماه پیش
39:15
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
41:55
 • 34

 • 11 ماه پیش
41:55
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
36:32
 • 55

 • 1 سال پیش
36:32
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
18:46
 • 8

 • 1 سال پیش
18:46
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
18:20
 • 27

 • 1 سال پیش
18:20
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
23:01
 • 34

 • 1 سال پیش
23:01
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
46:18
 • 19

 • 1 سال پیش
46:18
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
29:11
 • 22

 • 1 سال پیش
29:11
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
24:51
 • 49

 • 1 سال پیش
24:51
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
11:50
 • 12

 • 1 سال پیش
11:50
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
15:47
 • 43

 • 1 سال پیش
15:47
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
30:18
 • 38

 • 1 سال پیش
30:18
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
13:21
 • 33

 • 1 سال پیش
13:21
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
14:34
 • 118

 • 1 سال پیش
14:34
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
15:23
 • 42

 • 1 سال پیش
15:23
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
13:18
 • 10

 • 1 سال پیش
13:18
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
12:08
 • 69

 • 1 سال پیش
12:08
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
18:12
 • 34

 • 1 سال پیش
18:12
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
13:37
 • 106

 • 1 سال پیش
13:37
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
31:29
 • 130

 • 1 سال پیش
31:29
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از تاریخ ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست تاریخ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ...
10:14
 • 149

 • 1 سال پیش
10:14
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
14:05
 • 24

 • 1 سال پیش
14:05
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
11:23
 • 35

 • 1 سال پیش
11:23
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش ما بر این است که شناخت خود را از جغرافیای ایران افزایش داده؛ و این شناخت را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
در پادکست جغرافیای ایران، که یکی از زیربخش‌های مجم...
10:14
 • 44

 • 1 سال پیش
10:14
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
21:56
 • 99

 • 1 سال پیش
21:56
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
17:33
 • 106

 • 1 سال پیش
17:33
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموعۀ ایرانِ پایدار است، تلاش می‌کنیم آثار اندیشمندان گوناگون ایرانی و غیر ایرانی را از منظر چهار پرسش «ایران چیست؟»، «وضعیت ایران چگونه است؟»، «این وضعی...
در پادکست روایتِ ایران، که یکی از زیربخش‌های مجموع...
10:14
 • 133

 • 1 سال پیش
10:14
shenoto-ads
shenoto-ads