کد موفقیت

کد موفقیت

محمدحسن ذوالفقاری
86
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
13
دنبال کننده
کد موفقیت

کد موفقیت

محمدحسن ذوالفقاری
86
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

هنر اشتباه کردن - قانون ارتباط لحظات
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
13:49
 • 30

 • 1 سال پیش
13:49
هنر اشتباه کردن - گام هفتم: همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
12:47
 • 22

 • 1 سال پیش
12:47
هنر اشتباه کردن - گام ششم: قدمی هرچند کوچک برای بهبود اوضاع بردارید
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
12:02
 • 18

 • 1 سال پیش
12:02
هنر اشتباه کردن - گام پنجم: رهایی از دام نتیجه گرایی
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
10:00
 • 20

 • 1 سال پیش
10:00
هنر اشتباه کردن - گام چهارم: رهایی از تردید و تعلل
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
15:00
 • 29

 • 1 سال پیش
15:00
هنر اشتباه کردن - گام سوم: عشق ورزیدن به خود
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
12:57
 • 33

 • 1 سال پیش
12:57
هنر اشتباه کردن - گام دوم: بخشش
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
10:25
 • 35

 • 1 سال پیش
10:25
هنر اشتباه کردن - گام اول: پذیرش
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
11:11
 • 75

 • 1 سال پیش
11:11
هنر اشتباه کردن - فراموشی اشتباهات
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
06:10
 • 38

 • 1 سال پیش
06:10
هنر اشتباه کردن - تاریخچه اشتباهات ما
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن هر امر جدیدی می پردازیم، و از همین رهگذر است که رشد و پیشرفت ما رقم می خورد. این حس کنجکاوی و طراوت بی نظیر ما در کودکی است که منجر به کسب مهارت های ...
ما در کودکی بی پروا و بدور از هرگونه ترس به آزمودن...
08:00
 • 43

 • 1 سال پیش
08:00
shenoto-ads
shenoto-ads