آوایش و شرح مثنوی معنوی

کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم
  60
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  آوایش و شرح مثنوی معنوی

  کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم
  60
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 900 تا 955 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 900 تا 955 از ...

  32:49
  • 70

  • 3 هفته پیش
  32:49
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 854 تا 899از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 854 تا 899از د...

  24:16
  • 46

  • 1 ماه پیش
  24:16
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 812 تا 853 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 812 تا 853 از ...

  23:49
  • 49

  • 2 ماه پیش
  23:49
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 769 تا 811 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 769 تا 811 از ...

  22:40
  • 52

  • 2 ماه پیش
  22:40
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 727 تا 768 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 727 تا 768 از ...

  25:50
  • 36

  • 3 ماه پیش
  25:50
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 696 تا 726 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 696 تا 726 از ...

  18:46
  • 38

  • 4 ماه پیش
  18:46
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 643 تا 695 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 643 تا 695 از ...

  27:43
  • 46

  • 4 ماه پیش
  27:43
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 591 تا 642 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 591 تا 642 از ...

  26:38
  • 37

  • 4 ماه پیش
  26:38
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 549 تا 590 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 549 تا 590 از ...

  22:03
  • 30

  • 4 ماه پیش
  22:03
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 521 تا 548 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 521 تا 548 از...

  18:32
  • 38

  • 5 ماه پیش
  18:32
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 490 تا 520 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 490 تا 520 از...

  20:26
  • 48

  • 5 ماه پیش
  20:26
  در این برنامه به شرح ابیات 455 تا 489 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم....

  در این برنامه به شرح ابیات 455 تا 489 از دفتر ا...

  22:43
  • 44

  • 6 ماه پیش
  22:43
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 437 تا 454 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 437 تا 454 از ...

  13:05
  • 46

  • 6 ماه پیش
  13:05
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 407 تا 436 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 407 تا 436 از ...

  19:55
  • 37

  • 6 ماه پیش
  19:55
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 371 تا 406 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 371 تا 406 از ...

  21:16
  • 42

  • 6 ماه پیش
  21:16
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 348 تا 370 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 348 تا 370 از ...

  15:03
  • 33

  • 6 ماه پیش
  15:03
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 324 تا 347 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 324 تا 347 از ...

  18:03
  • 37

  • 6 ماه پیش
  18:03
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 301 تا 323 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 301 تا 323 از ...

  15:10
  • 59

  • 6 ماه پیش
  15:10
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 276 تا 300 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 276 تا 300 از ...

  17:11
  • 32

  • 6 ماه پیش
  17:11
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 247 تا 275 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 247 تا 275 از ...

  18:14
  • 35

  • 7 ماه پیش
  18:14
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 222 تا 246 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 222 تا 246 از ...

  17:06
  • 49

  • 7 ماه پیش
  17:06
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 185 تا 221 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 185 تا 221 از ...

  20:46
  • 49

  • 7 ماه پیش
  20:46
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 144 تا 184 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.این برنامه در گروه کتاب گویا و با همکاری خانم فاطمه جمالی که زحمت خوانش ابیات رو برعهده داشتند تولید شده.اگر این برنامه و...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 144 تا 184 از ...

  20:36
  • 83

  • 7 ماه پیش
  20:36
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 122 تا 143 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامداگر محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای شرح مثنوی مورد پسند ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 122 تا 143 از ...

  14:04
  • 76

  • 7 ماه پیش
  14:04
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 101 تا 121 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامداگر محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای شرح مثنوی مورد پسند ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 101 تا 121 از ...

  14:00
  • 79

  • 7 ماه پیش
  14:00
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 78 تا 100 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.زحمت خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامداگر محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای شرح مثنوی مورد پ...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 78 تا 100 از د...

  13:53
  • 66

  • 7 ماه پیش
  13:53
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 55 تا 77 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.زحمت خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامداگر محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای شرح مثنوی مورد پس...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 55 تا 77 از دف...

  13:43
  • 91

  • 8 ماه پیش
  13:43
  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 35 تا 54 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.زحمت خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامداگر محتوای این اپیزود و سایر اپیزودهای شرح مثنوی مورد پس...

  در این اپیزود به شرح مختصر ابیات 35 تا 54 از دف...

  14:32
  • 62

  • 8 ماه پیش
  14:32
  در این اپیزود به شرح محتصر ابیات 16 تا 34 از دفتر اول مثنوی معنوی می پردازیم.زحمت خوانش ابیات : خانم فاطمه جمالیشرح ابیات و میکس صدا : فرید حامد...

  در این اپیزود به شرح محتصر ابیات 16 تا 34 از دف...

  15:15
  • 115

  • 1 سال پیش
  15:15
  بخش اول از سری برنامه های آوایش و شرح مثنوی معنوی را با ابیات نی نامه یا سرآغاز کتاب اول شروع می کنیم....

  بخش اول از سری برنامه های آوایش و شرح مثنوی معن...

  12:03
  • 251

  • 1 سال پیش
  12:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads