انجمن دوستداران شاهنامه البرز

walkinginiranofficial
6
میانگین پخش
85
تعداد پخش
10
دنبال کننده

انجمن دوستداران شاهنامه البرز

walkinginiranofficial
6
میانگین پخش
85
تعداد پخش
10
دنبال کننده

جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 34 تا 37 جلد اول ) (از بیت 140 تا بیت 220)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شد...

جمشید از ...

01:33:10
 • 3

 • 3 ماه پیش
01:33:10
جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 32 تا 34 جلد اول ) (از بیت 70 تا بیت 140)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شده...

جمشید از ...

01:33:52
 • 8

 • 3 ماه پیش
01:33:52
جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 29 تا 32 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 70)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شده به...

جمشید از ...

01:30:02
 • 6

 • 3 ماه پیش
01:30:02
جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 26 تا 28 جلد اول ) (از بیت 130 تا بیت195)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شده...

جمشید از ...

01:30:17
 • 16

 • 4 ماه پیش
01:30:17
جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 23 تا 26 جلد اول ) (از بیت 45 تا بیت 130http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شده ...

جمشید از ...

01:36:07
 • 5

 • 4 ماه پیش
01:36:07
جمشید پادشاهی جمشید هفتصد سال بود از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 21 تا 22 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 44)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_______________________________________...

جمشید پاد...

01:02:33
 • 1

 • 4 ماه پیش
01:02:33
طهمورت/ پادشاهی طهمورت سی سال بود از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 17 تا 19 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 47)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_______________________________________...

طهمورت/ پ...

01:42:54
 • 5

 • 4 ماه پیش
01:42:54
هوشنگ پادشاهی هوشنگ چهل سال بود از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 15 تا 16 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 24)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________...

هوشنگ پاد...

45:47
 • 1

 • 4 ماه پیش
45:47
پیشدادیان (گیومرت) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 13 تا 14 جلد اول ) (از بیت 40 تا بیت 70)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_____________________________________________________...

پیشدادیان...

58:35
 • 1

 • 4 ماه پیش
58:35
پیشدادیان (گیومرت) از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 11 تا 13 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 39)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz______________________________________________________...

پیشدادیان...

54:50
 • 1

 • 4 ماه پیش
54:50
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 6 تا 9 دیباچه) (از بیت 135 تا 205)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz________________________________________________...

گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلد...

01:40:45
 • 1

 • 4 ماه پیش
01:40:45
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 5 تا 6 دیباچه) (از بیت 108 تا بیت 134)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz____________________________________________...

گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلد...

01:48:26
 • 3

 • 7 ماه پیش
01:48:26
گفتار اندر آفرینش مردم از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه3 تا 5 دیباچه) (از بیت 60 تا بیت 107)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz______________________________________________________...

گفتار اندر آفرینش مردم از شاهنامه 4 جلدی دکتر خ...

01:25:08
 • 8

 • 7 ماه پیش
01:25:08
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه2 تا 4 دیباچه) (از بیت 31 تا بیت59)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________ت...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:59:06
 • 6

 • 7 ماه پیش
01:59:06
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه اول تا دوم دیباچه) تا اول بیت 31 (گفتار اندر ستایس آفرینش)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz__________________________________...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:40:17
 • 5

 • 7 ماه پیش
01:40:17
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه اول دیباچه)http://shahnamealborz.ir/https://t.me/ShahnameAlborz_________________________________________________________تهیه شده به وسیله تیم (ق...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:30:14
 • 15

 • 8 ماه پیش
01:30:14
shenoto-ads
shenoto-ads