انجمن دوستداران شاهنامه البرز

walkinginiranofficial
5
میانگین پخش
22
تعداد پخش
1
دنبال کننده

انجمن دوستداران شاهنامه البرز

walkinginiranofficial
5
میانگین پخش
22
تعداد پخش
1
دنبال کننده

 • 2

 • 2 ماه پیش
گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 5 تا 6 دیباچه) (از بیت 108 تا بیت 134)...

گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه از شاهنامه 4 جلد...

01:48:26
 • 2

 • 2 ماه پیش
01:48:26
 • 5

 • 2 ماه پیش
گفتار اندر آفرینش مردم از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه3 تا 5 دیباچه) (از بیت 60 تا بیت 107)...

گفتار اندر آفرینش مردم از شاهنامه 4 جلدی دکتر خ...

01:25:08
 • 5

 • 2 ماه پیش
01:25:08
 • 4

 • 2 ماه پیش
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه2 تا 4 دیباچه) (از بیت 31 تا بیت59)...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:59:06
 • 4

 • 2 ماه پیش
01:59:06
 • 1

 • 2 ماه پیش
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه اول تا دوم دیباچه) تا اول بیت 31 (گفتار اندر ستایس آفرینش)...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:40:17
 • 1

 • 2 ماه پیش
01:40:17
 • 10

 • 2 ماه پیش
گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه اول دیباچه)...

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خال...

01:30:14
 • 10

 • 2 ماه پیش
01:30:14
shenoto-ads
shenoto-ads