رادیو تایم

رادیو تایم

ریحانه سرلک
751
میانگین پخش
21.0K
تعداد پخش
121
دنبال کننده
رادیو تایم

رادیو تایم

ریحانه سرلک
751
میانگین پخش
21.0K
تعداد پخش
121
دنبال کننده

گربه راهنمای ما - بخش دوازدهم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:44
 • 15

 • 7 ماه پیش
04:44
گربه راهنمای ما - بخش یازدهم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:17
 • 6

 • 7 ماه پیش
04:17
گربه راهنمای ما - بخش دهم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:41
 • 10

 • 7 ماه پیش
04:41
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش دوازدهم ( دوست داشتن خودمان و شروع تغییرات )
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
08:18
 • 267

 • 7 ماه پیش
08:18
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش یازدهم ( از هر انچه به شدت متنفریم در رنج هستیم )
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:01
 • 241

 • 7 ماه پیش
05:01
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش دهم ( ما و رابطه ها )
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
04:48
 • 355

 • 7 ماه پیش
04:48
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش نهم (در برابر حقایق زندگی تسلیم باید بود اما نه بی تفاوت)
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:52
 • 331

 • 7 ماه پیش
05:52
گربه راهنمای ما - روزی به سبک گربه
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
02:45
 • 8

 • 7 ماه پیش
02:45
گربه راهنمای ما - بخش هشتم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
03:30
 • 10

 • 7 ماه پیش
03:30
گربه راهنمای ما - بخش هفتم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
06:11
 • 14

 • 7 ماه پیش
06:11
گربه راهنمای ما - بخش ششم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:21
 • 6

 • 7 ماه پیش
04:21
گربه راهنمای ما - بخش پنجم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
06:58
 • 5

 • 7 ماه پیش
06:58
گربه راهنمای ما - روزی به سبک گربه
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
03:17
 • 7

 • 7 ماه پیش
03:17
گربه راهنمای ما - بخش سوم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:56
 • 6

 • 7 ماه پیش
04:56
گربه راهنمای ما - بخش دوم
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
04:28
 • 7

 • 7 ماه پیش
04:28
گربه راهنمای ما - بخش اول
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
03:17
 • 15

 • 7 ماه پیش
03:17
گربه راهنمای ما - مقدمه
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به انسان به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از شخصیت و رفتار گربه‌ها آموخت و در زندگی شخصی به کار برد. نکاتی که در رفتار و حرکات گربه دیده‌ایم اما چندان به آن...
این کتاب روانشناسی با مقایسه رفتار گربه نسبت به ان...
05:03
 • 19

 • 7 ماه پیش
05:03
رادیو بساوا - اپیزود دوم : بد نام شدم با صدای فاطمه حسین ابادی (متینا)
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ وقت تا به الان نشنیده اید روایت هایی از تلخی ها و شیرینی های زندگی در رادیو بساوا بار ها زندگی خواهید کرد و این زندگی ها با خنده و اشک همراه خواهد بود...
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ ...
13:36
 • 72

 • 1 سال پیش
13:36
رادیو بساوا - اپیزود اول : قطاری که هرگز نرسید با صدای ریحانه سرلک
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ وقت تا به الان نشنیده اید روایت هایی از تلخی ها و شیرینی های زندگی در رادیو بساوا بار ها زندگی خواهید کرد و این زندگی ها با خنده و اشک همراه خواهد بود...
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ ...
10:27
 • 160

 • 1 سال پیش
10:27
رادیو بساوا
 • 65

 • 1 سال پیش
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ وقت تا به الان نشنیده اید روایت هایی از تلخی ها و شیرینی های زندگی در رادیو بساوا بار ها زندگی خواهید کرد و این زندگی ها با خنده و اشک همراه خواهد بود...
در رادیو بساوا داستان هایی را خواهید شنید که هیچ ...
03:40
 • 65

 • 1 سال پیش
03:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش هشتم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش هفتم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 1.0K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش ششم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش هفتم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش چهارم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 1.6K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش سوم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
05:40
 • 2.0K

 • 1 سال پیش
05:40
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش دوم
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
06:54
 • 3.2K

 • 2 سال پیش
06:54
تکه هایی از یک کل منسجم - بخش اول
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ی از کتاب های هنر خوب زندگی کردن، هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما بر خلاف کتاب هاب معمول که نوعی مثبت اندیشی کاذب را توصیه ...
کتاب «تکه هایی از یک کل منسجم» را می توان چکیده ا ...
10:21
 • 8.1K

 • 2 سال پیش
10:21
shenoto-ads
shenoto-ads