رزونانس

Reza Seyyedi
23
میانگین پخش
183
تعداد پخش
3
دنبال کننده

رزونانس

Reza Seyyedi
23
میانگین پخش
183
تعداد پخش
3
دنبال کننده

توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
13:28
 • 10

 • 3 سال پیش
13:28
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
35:40
 • 14

 • 3 سال پیش
35:40
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
41:42
 • 15

 • 3 سال پیش
41:42
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
28:32
 • 17

 • 3 سال پیش
28:32
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
12:50
 • 13

 • 3 سال پیش
12:50
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
28:52
 • 32

 • 4 سال پیش
28:52
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
18:18
 • 39

 • 4 سال پیش
18:18
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چطوری روایت میشن. چطور اوج و فرود در محتوای آهنگ شکل میگیره. با مفهومی به اسم «تنش» یا گره آشنا میشیم، و توی هر اپیزود در مورد این بحث میکنیم که این «...
توی فصل اول، درباره‌ی این حرف میزنیم که آهنگ‌ها، چ...
07:16
 • 43

 • 4 سال پیش
07:16
shenoto-ads
shenoto-ads