رادیو لیدر

محمد مجتبی نادری
12
میانگین پخش
119
تعداد پخش
2
دنبال کننده

رادیو لیدر

محمد مجتبی نادری
12
میانگین پخش
119
تعداد پخش
2
دنبال کننده

در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 14

 • 2 سال پیش
00:00
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
18:11
 • 11

 • 2 سال پیش
18:11
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
15:05
 • 5

 • 2 سال پیش
15:05
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
12:09
 • 4

 • 2 سال پیش
12:09
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
14:38
 • 11

 • 2 سال پیش
14:38
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 4

 • 2 سال پیش
00:00
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 6

 • 2 سال پیش
00:00
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 6

 • 2 سال پیش
00:00
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 18

 • 2 سال پیش
00:00
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازاریابی باهم صحبت کنیم چیستی ، چرایی و چگونگی این مهارت رو توضیح دادم... خوب گوش کنید و یادداشت برداری کنید اگر سوالی بود میتونید منو در اینستاگرام به آد...
در این سلسله درس گفتار ها بناست که در باره ی بازار...
00:00
 • 40

 • 2 سال پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads