فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

فرهنگسرای رسانه
  45
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی

  فرهنگسرای رسانه
  45
  میانگین پخش
  2.0K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  همایش بزرگ دایره با حضور زوجهای جوان تهرانی به همت رادیو جوان در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار شد....
  همایش بزرگ دایره با حضور زوجهای جوان تهرانی به همت...
  56:23
  • 25

  • 5 سال پیش
  56:23
  همایش بزرگ دایره با حضور زوجهای جوان تهرانی به همت رادیو جوان در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار شد....
  همایش بزرگ دایره با حضور زوجهای جوان تهرانی به همت...
  56:57
  • 54

  • 5 سال پیش
  56:57
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:19
  • 9

  • 6 سال پیش
  19:19
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:49
  • 5

  • 6 سال پیش
  20:49
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  04:38
  • 11

  • 6 سال پیش
  04:38
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  11:53
  • 7

  • 6 سال پیش
  11:53
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  10:03
  • 9

  • 6 سال پیش
  10:03
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  13:34
  • 5

  • 6 سال پیش
  13:34
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  03:48
  • 10

  • 6 سال پیش
  03:48
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  17:10
  • 11

  • 6 سال پیش
  17:10
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  11:53
  • 4

  • 6 سال پیش
  11:53
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  12:02
  • 4

  • 6 سال پیش
  12:02
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  13:08
  • 5

  • 6 سال پیش
  13:08
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  10:32
  • 7

  • 6 سال پیش
  10:32
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  11:45
  • 6

  • 6 سال پیش
  11:45
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  13:11
  • 6

  • 6 سال پیش
  13:11
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  15:29
  • 6

  • 7 سال پیش
  15:29
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  22:39
  • 12

  • 7 سال پیش
  22:39
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  18:41
  • 14

  • 7 سال پیش
  18:41
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  14:49
  • 12

  • 7 سال پیش
  14:49
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  25:49
  • 10

  • 7 سال پیش
  25:49
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:40
  • 7

  • 7 سال پیش
  19:40
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:10
  • 11

  • 7 سال پیش
  20:10
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه ...
  00:27
  • 47

  • 7 سال پیش
  00:27
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه ...
  00:23
  • 51

  • 7 سال پیش
  00:23
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه ...
  00:23
  • 65

  • 7 سال پیش
  00:23
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه ...
  00:19
  • 62

  • 7 سال پیش
  00:19
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه ...
  00:23
  • 86

  • 7 سال پیش
  00:23
  موضوع: خود برتربینی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی ...
  موضوع: خود برتربینی سازمان فرهنگی هنری شهرداری...
  00:24
  • 150

  • 7 سال پیش
  00:24
  موضوع:ظاهر بینی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی...
  موضوع:ظاهر بینی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرا...
  00:26
  • 37

  • 7 سال پیش
  00:26
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  17:53
  • 15

  • 7 سال پیش
  17:53
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:39
  • 12

  • 7 سال پیش
  20:39
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:52
  • 8

  • 7 سال پیش
  20:52
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:55
  • 7

  • 7 سال پیش
  20:55
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:14
  • 31

  • 7 سال پیش
  19:14
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  18:50
  • 29

  • 7 سال پیش
  18:50
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:42
  • 27

  • 7 سال پیش
  19:42
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  15:43
  • 28

  • 7 سال پیش
  15:43
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:56
  • 34

  • 7 سال پیش
  19:56
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  19:43
  • 32

  • 7 سال پیش
  19:43
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  18:31
  • 35

  • 7 سال پیش
  18:31
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  13:11
  • 77

  • 7 سال پیش
  13:11
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  20:29
  • 112

  • 7 سال پیش
  20:29
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد رسانه ای است. رادیو سواد آوا هر هفته دوشنبه ها و پنج‌شنبه‌ها در شنوتو منتشر خواهد شد. اینجاییم با شما و برای شما قدم به قدم تا سواد رسانه ای ...
  سواد آوا نخستین تجربه رادیو اینترنتی با موضوع سواد...
  13:32
  • 759

  • 7 سال پیش
  13:32
  shenoto-ads
  shenoto-ads