رادیو سه نقطه Radio 3 Noghteh

سالار مسائلی
13
میانگین پخش
112
تعداد پخش
1
دنبال کننده

رادیو سه نقطه Radio 3 Noghteh

سالار مسائلی
13
میانگین پخش
112
تعداد پخش
1
دنبال کننده

روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
05:57
 • 18

 • 3 سال پیش
05:57
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
09:44
 • 9

 • 3 سال پیش
09:44
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
08:33
 • 10

 • 3 سال پیش
08:33
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
11:23
 • 8

 • 3 سال پیش
11:23
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
08:54
 • 7

 • 3 سال پیش
08:54
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
09:50
 • 5

 • 3 سال پیش
09:50
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
05:28
 • 6

 • 3 سال پیش
05:28
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
05:41
 • 10

 • 3 سال پیش
05:41
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایشان تا اعتراضات و از درد و دل‌های تلخ و شیرین تا دل گرمی ها و دلسردی‌هایشان. رادیو سه نقطه را می‌شنوید بدون هیچ مرز محدود باهم بهترین ها رو گوش کنیم...
روایت‌هایی برآمده از دل دانشجوها! از عاشقانه‌هایش...
08:41
 • 39

 • 3 سال پیش
08:41
shenoto-ads
shenoto-ads