ترجمه فارسی قرآن کریم

بهمن موسوی
  39
  میانگین پخش
  13.6K
  تعداد پخش
  56
  دنبال کننده

  ترجمه فارسی قرآن کریم

  بهمن موسوی
  39
  میانگین پخش
  13.6K
  تعداد پخش
  56
  دنبال کننده

  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:15
  • 10

  • 1 روز پیش
  02:15
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:28
  • 22

  • 3 روز پیش
  02:28
  قرآن کریممنتخب سوره البینه...

  قرآن کریم

  منتخب سوره البینه

  02:22
  • 28

  • 5 روز پیش
  02:22
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:09
  • 80

  • 1 ماه پیش
  03:09
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:03
  • 47

  • 1 ماه پیش
  03:03
  • 44

  • 1 ماه پیش
  سوره الشمس...

  سوره الشمس

  01:55
  • 44

  • 1 ماه پیش
  01:55
  • 42

  • 1 ماه پیش
  قرآن کریمسوره بلد ...

  قرآن کریم

  سوره بلد

  02:50
  • 42

  • 1 ماه پیش
  02:50
  منتخب قرآن کریم....

  منتخب قرآن کریم.

  03:35
  • 52

  • 1 ماه پیش
  03:35
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:20
  • 82

  • 1 ماه پیش
  04:20
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:41
  • 60

  • 1 ماه پیش
  02:41
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:23
  • 60

  • 2 ماه پیش
  03:23
  قرآن کریممنتخب آیات...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  03:26
  • 44

  • 2 ماه پیش
  03:26
  • 108

  • 2 ماه پیش
  سوره حمد براستی زیباترین سوره در قرآن کریم است.تقدیم به تمام کسانی که بدنبال حق و حقیقت هستند....

  سوره حمد براستی زیباترین سوره در قرآن کریم است....

  02:50
  • 108

  • 2 ماه پیش
  02:50
  منتخب قرآن کریمبخش شانزدهم...

  منتخب قرآن کریم

  بخش شانزدهم

  04:14
  • 62

  • 2 ماه پیش
  04:14
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش پانزدهم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش پانزدهم

  05:05
  • 47

  • 3 ماه پیش
  05:05
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش چهاردهم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش چهاردهم

  04:04
  • 41

  • 3 ماه پیش
  04:04
  منتخب قرآن کریمبخش سیزدهم...

  منتخب قرآن کریم

  بخش سیزدهم

  03:39
  • 37

  • 3 ماه پیش
  03:39
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:00
  • 43

  • 3 ماه پیش
  04:00
  منتخب آیات قرآن کریم بخش یازدهم...

  منتخب آیات قرآن کریم بخش یازدهم

  03:40
  • 28

  • 3 ماه پیش
  03:40
  قرآن کریممنتخب آیات بخش دهم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش دهم

  03:36
  • 22

  • 3 ماه پیش
  03:36
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش نهم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش نهم

  04:30
  • 29

  • 3 ماه پیش
  04:30
  منتخب قرآن کریم بخش هشتم...

  منتخب قرآن کریم بخش هشتم

  04:20
  • 33

  • 3 ماه پیش
  04:20
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش هفتم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش هفتم

  03:45
  • 34

  • 3 ماه پیش
  03:45
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش ششم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش ششم

  04:24
  • 26

  • 3 ماه پیش
  04:24
  منتخب قرآن کریمبخش پنجم...

  منتخب قرآن کریم

  بخش پنجم

  02:30
  • 31

  • 3 ماه پیش
  02:30
  قرآن کریممنتخب آیاتبخش چهارم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  بخش چهارم

  03:09
  • 31

  • 4 ماه پیش
  03:09
  قرآن کریممنتخب آیات بخش سوم...

  قرآن کریم

  منتخب آیات بخش سوم

  04:10
  • 29

  • 4 ماه پیش
  04:10
  منتخب قرآن کریم بخش دوم...

  منتخب قرآن کریم بخش دوم

  04:00
  • 26

  • 4 ماه پیش
  04:00
  قرآن کریممنتخب سوره الجن...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الجن

  03:40
  • 29

  • 4 ماه پیش
  03:40
  قرآن کریممنتخب سوره نوح...

  قرآن کریم

  منتخب سوره نوح

  05:26
  • 30

  • 4 ماه پیش
  05:26
  منتخب آیات ...

  منتخب آیات

  03:50
  • 37

  • 4 ماه پیش
  03:50
  قرآن کریم.منتخب سوره الحاقه...

  قرآن کریم.

  منتخب سوره الحاقه

  03:16
  • 34

  • 4 ماه پیش
  03:16
  قرآن کریممنتخب سوره التحریم...

  قرآن کریم

  منتخب سوره التحریم

  02:30
  • 31

  • 4 ماه پیش
  02:30
  منتخب سوره الملک...

  منتخب سوره الملک

  02:41
  • 54

  • 5 ماه پیش
  02:41
  قرآن کریممنتخب سوره الملک بخش اول...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الملک بخش اول

  03:00
  • 35

  • 5 ماه پیش
  03:00
  قرآن کریمسوره القلم. منتخب آیات...

  قرآن کریم

  سوره القلم. منتخب آیات

  03:03
  • 31

  • 5 ماه پیش
  03:03
  منتخب سوره الطلاق...

  منتخب سوره الطلاق

  03:10
  • 61

  • 5 ماه پیش
  03:10
  قرآن کریممنتخب سوره التغابن...

  قرآن کریم

  منتخب سوره التغابن

  03:47
  • 45

  • 5 ماه پیش
  03:47
  قرآن کریممنتخب سوره المنافقون...

  قرآن کریم

  منتخب سوره المنافقون

  03:00
  • 32

  • 5 ماه پیش
  03:00
  قرآن کریم.منتخب سوره الجمعه...

  قرآن کریم.

  منتخب سوره الجمعه

  03:30
  • 34

  • 5 ماه پیش
  03:30
  قرآن کریممنتخب سوره الحشربخش دوم...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الحشر

  بخش دوم<...

  02:30
  • 33

  • 6 ماه پیش
  02:30
  قرآن کریممنتخب سوره الحشر...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الحشر

  02:01
  • 21

  • 6 ماه پیش
  02:01
  منتخب سوره الحدید...

  منتخب سوره الحدید


  03:13
  • 25

  • 6 ماه پیش
  03:13
  کلام حقمنتخب سوره الحدید بخش دوم...

  کلام حق

  منتخب سوره الحدید بخش دوم

  02:50
  • 16

  • 6 ماه پیش
  02:50
  منتخب قرآن کریمسوره الحدید بخش اول...

  منتخب قرآن کریم

  سوره الحدید بخش اول

  02:11
  • 19

  • 6 ماه پیش
  02:11
  منتخب سوره الواقعه...

  منتخب سوره الواقعه

  02:48
  • 37

  • 6 ماه پیش
  02:48
  منتخب سوره القمر...

  منتخب سوره القمر

  03:00
  • 28

  • 6 ماه پیش
  03:00
  منتخب سوره النجم...

  منتخب سوره النجم

  02:02
  • 34

  • 6 ماه پیش
  02:02
  بخش اول از منتخب سوره النجم...

  بخش اول از منتخب سوره النجم

  02:01
  • 31

  • 6 ماه پیش
  02:01
  منتخب سوره الطور...

  منتخب سوره الطور

  02:50
  • 44

  • 7 ماه پیش
  02:50
  shenoto-ads
  shenoto-ads