ترجمه فارسی قرآن کریم

بهمن موسوی
  49
  میانگین پخش
  19.4K
  تعداد پخش
  84
  دنبال کننده
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:14
  • 31

  • 2 هفته پیش
  03:14
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:26
  • 22

  • 3 هفته پیش
  03:26
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:50
  • 11

  • 3 هفته پیش
  04:50
  • 17

  • 3 هفته پیش
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:08
  • 17

  • 3 هفته پیش
  04:08
  منتخب سوره الزمر بخش دوم...

  منتخب سوره الزمر بخش دوم

  05:25
  • 18

  • 4 هفته پیش
  05:25
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  05:27
  • 18

  • 1 ماه پیش
  05:27
  • 43

  • 1 ماه پیش
  قرآن کریممنتخب سوره یس...

  قرآن کریم

  منتخب سوره یس

  05:05
  • 43

  • 1 ماه پیش
  05:05
  منتخب سوره سبا بخش دوم...

  منتخب سوره سبا بخش دوم

  04:00
  • 32

  • 1 ماه پیش
  04:00
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  08:03
  • 117

  • 1 ماه پیش
  08:03
  منتخب قرآن کریم. سوره الاحزاب...

  منتخب قرآن کریم. سوره الاحزاب

  04:04
  • 109

  • 2 ماه پیش
  04:04
  منتخب سوره لقمان ...

  منتخب سوره لقمان

  03:33
  • 73

  • 2 ماه پیش
  03:33
  منتخب قرآن کریم....

  منتخب قرآن کریم.

  07:55
  • 60

  • 2 ماه پیش
  07:55
  منتخب سوره الروم بخش دوم...

  منتخب سوره الروم بخش دوم

  03:55
  • 50

  • 2 ماه پیش
  03:55
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:00
  • 52

  • 2 ماه پیش
  04:00
  قرآن کریم. منتخب سوره العنکبوت...

  قرآن کریم. منتخب سوره العنکبوت

  05:28
  • 80

  • 2 ماه پیش
  05:28
  منتخب قرآن کریم....

  منتخب قرآن کریم.

  03:04
  • 92

  • 3 ماه پیش
  03:04
  منتخب کلام حق...

  منتخب کلام حق

  04:20
  • 93

  • 3 ماه پیش
  04:20
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:10
  • 94

  • 3 ماه پیش
  03:10
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  04:10
  • 78

  • 3 ماه پیش
  04:10
  منتخب قرآن کریمویژه ماه مبارک رمضان...

  منتخب قرآن کریم

  ویژه ماه مبارک رمضان

  05:15
  • 184

  • 4 ماه پیش
  05:15
  قرآن کریممنتخب سوره الکهف...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الکهف

  03:50
  • 128

  • 4 ماه پیش
  03:50
  قرآن کریممنتخب آیات...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  03:19
  • 120

  • 4 ماه پیش
  03:19
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  03:55
  • 78

  • 4 ماه پیش
  03:55
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:10
  • 67

  • 4 ماه پیش
  04:10
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:50
  • 67

  • 4 ماه پیش
  02:50
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  03:00
  • 65

  • 4 ماه پیش
  03:00
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  03:17
  • 51

  • 5 ماه پیش
  03:17
  منتخب قرآن کریمسوره الرعد...

  منتخب قرآن کریم

  سوره الرعد

  04:13
  • 71

  • 5 ماه پیش
  04:13
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  04:44
  • 73

  • 5 ماه پیش
  04:44
  قرآن کریم. متتخب آیات...

  قرآن کریم. متتخب آیات

  04:04
  • 86

  • 5 ماه پیش
  04:04
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  05:03
  • 72

  • 5 ماه پیش
  05:03
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:14
  • 64

  • 5 ماه پیش
  04:14
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  04:20
  • 70

  • 5 ماه پیش
  04:20
  قرآن کریممنتخب آیات...

  قرآن کریم

  منتخب آیات

  04:00
  • 103

  • 5 ماه پیش
  04:00
  منتخب سوره الانعام...

  منتخب سوره الانعام

  05:00
  • 62

  • 5 ماه پیش
  05:00
  منتخب سوره المائده...

  منتخب سوره المائده

  04:12
  • 84

  • 5 ماه پیش
  04:12
  قرآن کریم. منتخب سوره المائده...

  قرآن کریم. منتخب سوره المائده

  05:33
  • 85

  • 5 ماه پیش
  05:33
  منتخب آیات قرآن کریم...

  منتخب آیات قرآن کریم

  04:10
  • 63

  • 6 ماه پیش
  04:10
  مننتب سوره النساء...

  مننتب سوره النساء

  05:05
  • 92

  • 6 ماه پیش
  05:05
  قرآن کریم. منتخب آیات...

  قرآن کریم. منتخب آیات

  03:40
  • 58

  • 6 ماه پیش
  03:40
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  03:50
  • 112

  • 6 ماه پیش
  03:50
  قرآن کریم.منتخب آیات...

  قرآن کریم.

  منتخب آیات

  03:13
  • 81

  • 6 ماه پیش
  03:13
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  04:40
  • 98

  • 6 ماه پیش
  04:40
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  00:00
  • 83

  • 6 ماه پیش
  00:00
  منتخب آیات کلام حق...

  منتخب آیات کلام حق

  03:59
  • 102

  • 6 ماه پیش
  03:59
  • 128

  • 7 ماه پیش
  سوره حمد...

  سوره حمد

  03:39
  • 128

  • 7 ماه پیش
  03:39
  قرآن کریم. منتخب آیات...

  قرآن کریم. منتخب آیات

  03:29
  • 90

  • 7 ماه پیش
  03:29
  قرآن کریممنتخب سوره الحج...

  قرآن کریم

  منتخب سوره الحج

  02:30
  • 82

  • 7 ماه پیش
  02:30
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:15
  • 107

  • 7 ماه پیش
  02:15
  منتخب قرآن کریم...

  منتخب قرآن کریم

  02:28
  • 102

  • 7 ماه پیش
  02:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads