قرآن

سعیدرضا فرزانه
  88
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  قرآن

  سعیدرضا فرزانه
  88
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:38
  • 262

  • 3 سال پیش
  33:38
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:18
  • 91

  • 3 سال پیش
  33:18
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:10
  • 130

  • 3 سال پیش
  33:10
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:28
  • 50

  • 3 سال پیش
  33:28
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:11
  • 162

  • 3 سال پیش
  33:11
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:23
  • 107

  • 3 سال پیش
  33:23
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  32:47
  • 65

  • 3 سال پیش
  32:47
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:35
  • 41

  • 3 سال پیش
  33:35
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:47
  • 86

  • 3 سال پیش
  33:47
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:38
  • 131

  • 3 سال پیش
  33:38
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  32:52
  • 70

  • 3 سال پیش
  32:52
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:29
  • 66

  • 3 سال پیش
  33:29
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  34:38
  • 48

  • 3 سال پیش
  34:38
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  31:36
  • 51

  • 3 سال پیش
  31:36
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  32:50
  • 42

  • 3 سال پیش
  32:50
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  34:31
  • 74

  • 3 سال پیش
  34:31
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  31:56
  • 26

  • 3 سال پیش
  31:56
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  32:22
  • 32

  • 3 سال پیش
  32:22
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:19
  • 37

  • 3 سال پیش
  33:19
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:50
  • 73

  • 3 سال پیش
  33:50
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  30:23
  • 48

  • 3 سال پیش
  30:23
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  34:13
  • 52

  • 3 سال پیش
  34:13
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:50
  • 86

  • 3 سال پیش
  33:50
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  35:05
  • 43

  • 3 سال پیش
  35:05
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم تصویر کاور از ...
  33:06
  • 58

  • 3 سال پیش
  33:06
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء پنجم قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء پنجم قرآن ...
  32:56
  • 75

  • 3 سال پیش
  32:56
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء چهارم قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است Tilawat Quran...
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء چهارم قرآن ک...
  34:19
  • 170

  • 3 سال پیش
  34:19
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء سوم قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است....
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء سوم قرآن کری...
  34:37
  • 119

  • 3 سال پیش
  34:37
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء دوم قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است....
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء دوم قرآن کری...
  33:00
  • 143

  • 3 سال پیش
  33:00
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء اول قرآن کریم تصویر کاور از خبرگزاری میزان فایل ها از کانال خبری خبرچین در تلگرام برداشته شده است....
  تلاوت تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم جزء اول قرآن کری...
  34:23
  • 186

  • 3 سال پیش
  34:23
  shenoto-ads
  shenoto-ads