فروش با سوال

مستر کاریزما
6
میانگین پخش
22
تعداد پخش
5
دنبال کننده

فروش با سوال

مستر کاریزما
6
میانگین پخش
22
تعداد پخش
5
دنبال کننده

 • 2

 • 10 ماه پیش
رهبری ذهن مشتری...

رهبری ذهن مشتری

51:45
 • 2

 • 10 ماه پیش
51:45
 • 2

 • 10 ماه پیش
روانشناسی فروش با سوال...

روانشناسی فروش با سوال

01:05:08
 • 2

 • 10 ماه پیش
01:05:08
 • 2

 • 10 ماه پیش
مراحل مدل فروش با سوال...

مراحل مدل فروش با سوال

01:08:52
 • 2

 • 10 ماه پیش
01:08:52
 • 16

 • 10 ماه پیش
معرفی متد فروش با سوال...

معرفی متد فروش با سوال

01:18:55
 • 16

 • 10 ماه پیش
01:18:55
shenoto-ads
shenoto-ads