کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر

کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر
12
میانگین پخش
130
تعداد پخش
5
دنبال کننده

کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر

کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر
12
میانگین پخش
130
تعداد پخش
5
دنبال کننده

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
33:36
 • 8

 • 3 سال پیش
33:36
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
15:35
 • 9

 • 3 سال پیش
15:35
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
20:33
 • 7

 • 3 سال پیش
20:33
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
11:45
 • 4

 • 3 سال پیش
11:45
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
09:18
 • 9

 • 3 سال پیش
09:18
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
18:52
 • 14

 • 3 سال پیش
18:52
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
41:52
 • 8

 • 3 سال پیش
41:52
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آستانه ، ۱۱ الی ۲۰ بهمن ماه برگزار شد. فعالین حوزه‌ی ارتباطات در هشت پرونده به آسیب‌شناسی و بررسی هشت موضوع در بستر تئاتر پرداختند که عبارتست از: تئا...
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافر آ...
14:39
 • 36

 • 3 سال پیش
14:39
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر...
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر
08:51
 • 4

 • 3 سال پیش
08:51
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر...
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر
07:16
 • 11

 • 3 سال پیش
07:16
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر...
پادکست کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر
02:31
 • 20

 • 4 سال پیش
02:31
shenoto-ads
shenoto-ads