روانشناسی مثبت

سید سعید صفی شاهی
  91
  میانگین پخش
  995
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  روانشناسی مثبت

  سید سعید صفی شاهی
  91
  میانگین پخش
  995
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  دکتر همت یار
  دکتر همت یار
  10:56
  • 34

  • 2 سال پیش
  10:56
  دکتر همت یار
  دکتر همت یار
  12:51
  • 77

  • 2 سال پیش
  12:51
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  59:43
  • 90

  • 2 سال پیش
  59:43
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  34:40
  • 58

  • 2 سال پیش
  34:40
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  32:31
  • 45

  • 2 سال پیش
  32:31
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  34:03
  • 44

  • 2 سال پیش
  34:03
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  36:02
  • 53

  • 2 سال پیش
  36:02
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  33:38
  • 76

  • 2 سال پیش
  33:38
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  35:41
  • 94

  • 2 سال پیش
  35:41
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  35:09
  • 192

  • 2 سال پیش
  35:09
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کاملاً کاربردی و مفید، جهت افزایش کیفیت زندگی
  آموزش مهارت‌های ارتباطی و روانشناسی از بزرگان کامل...
  02:02
  • 232

  • 2 سال پیش
  02:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads