پوشان

پوشان

پوشان
  58
  میانگین پخش
  30.9K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده
  پوشان

  پوشان

  پوشان
  58
  میانگین پخش
  30.9K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

   پوشان - 239-روزدارومنبر۱۶۶ستاره‌صبح۷شهریور
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   06:38
   • 1.4K

   • 1 سال پیش
   06:38
   پوشان - 238-دست‌خون‌آلودسهراب۱۶۵ستاره‌صبح۲شهریور
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:15
   • 92

   • 1 سال پیش
   07:15
   پوشان - 237-آزبجای‌خرد۱۶۴ستاره‌صبح۲۴مرداد
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:05
   • 112

   • 1 سال پیش
   07:05
   پوشان - 236-سرزنش‌رستم‌اززبان‌فردوسی۱۶۳ستاره‌صبح۱۸مرداد
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:43
   • 58

   • 1 سال پیش
   07:43
   پوشان - 235-نرم‌ای‌جوانمردنرم۱۶۲ستاره‌صبح۹مرداد
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:20
   • 65

   • 1 سال پیش
   07:20
   پوشان - 234-آوردگاهی‌بی‌آهو۱۶۱ستاره‌صبح۳مرداد
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:06
   • 64

   • 1 سال پیش
   07:06
   پوشان - 233-تلاش‌سهراب‌برای‌پدیدارشدن‌رستم۱۶۰ستاره‌صبح۲۷تیر
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:11
   • 65

   • 1 سال پیش
   07:11
   پوشان - 232-خشم‌ظاهری‌سهراب۱۵۹ستاره‌صبح۲۰تیر
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:29
   • 76

   • 1 سال پیش
   07:29
   پوشان - 231-چوایران‌نباشد۱۵۸ستاره‌صبح۱۲تیر
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   06:44
   • 47

   • 1 سال پیش
   06:44
   پوشان - 230-امیدبایدزنده‌بماند۱۵۷ستاره‌صبح۵تیر
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پوشان» به دور از خودبرتربینی ملی و نژادی به شاهنامه پرداخته است.
   می کوشیم با یاری شما، در پیوند با شاهکار فردوسی خردمند، نکته های تازه ای را در ...
   با هدف ارج گذاشتن به مفهوم ملت و یکپارچگی وطن، «پو...
   07:35
   • 218

   • 1 سال پیش
   07:35
   shenoto-ads
   shenoto-ads