برندسازی شخصی

Mohammad Mohajer
107
میانگین پخش
747
تعداد پخش
26
دنبال کننده

برندسازی شخصی

Mohammad Mohajer
107
میانگین پخش
747
تعداد پخش
26
دنبال کننده

برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
19:36
 • 65

 • 4 سال پیش
19:36
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
17:47
 • 73

 • 4 سال پیش
17:47
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
22:13
 • 94

 • 4 سال پیش
22:13
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
15:43
 • 100

 • 4 سال پیش
15:43
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
07:52
 • 130

 • 4 سال پیش
07:52
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
17:10
 • 190

 • 4 سال پیش
17:10
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی از مباحث مهم و دغدغه های اصلی در دنیای رقابتی امروز مدیران برندها است یعنی دیده شدن خود به منظور تقویت برند شرکتی، برند محصولات شرکت و یا خدمات مربوطه ...
برندسازی شخصی با دکتر مهاجر پرسونال برندینگ یکی ا...
24:52
 • 95

 • 4 سال پیش
24:52
shenoto-ads
shenoto-ads