تاریخ نفت - خوانش و تحلیل کتاب "غنیمت، داستان پر ماجرای نفت"

صابر نجارقابل
  میانگین پخش
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  تاریخ نفت - خوانش و تحلیل کتاب "غنیمت، داستان پر ماجرای نفت"

  صابر نجارقابل
  میانگین پخش
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  shenoto-ads
  shenoto-ads