پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

نسل توحیدی
340
میانگین پخش
22.4K
تعداد پخش
450
دنبال کننده

پادکست‌های تربیتی @ نسل توحیدی

نسل توحیدی
340
میانگین پخش
22.4K
تعداد پخش
450
دنبال کننده

مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد...
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
01:33:54
 • 929

 • 2 سال پیش
01:33:54
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد...
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
55:06
 • 646

 • 2 سال پیش
55:06
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد...
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
01:02:49
 • 878

 • 2 سال پیش
01:02:49
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زمان آمادگی برای فرزندآوری تا تولد...
مجموعه همایش‌های طرح ذریه طیبه؛ تربیت فرزند از زما...
17:47
 • 999

 • 2 سال پیش
17:47
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:00:27
 • 303

 • 2 سال پیش
01:00:27
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. از رشد و ارتقای علمی و معنوی مادر تا بایسته های پزشکی و تغذیه...
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. ...
01:33
 • 222

 • 2 سال پیش
01:33
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
54:00
 • 154

 • 2 سال پیش
54:00
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
43:32
 • 134

 • 2 سال پیش
43:32
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:03:37
 • 137

 • 2 سال پیش
01:03:37
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
46:59
 • 87

 • 2 سال پیش
46:59
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
59:27
 • 83

 • 2 سال پیش
59:27
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
01:03:52
 • 61

 • 2 سال پیش
01:03:52
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:49:40
 • 210

 • 2 سال پیش
01:49:40
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
55:49
 • 67

 • 2 سال پیش
55:49
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
55:34
 • 108

 • 2 سال پیش
55:34
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
54:11
 • 228

 • 2 سال پیش
54:11
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن به فرزندان 7 تا 12 سال ویژه برنامه نسل توحیدی در نوروز 1401...
آموزش روش‌های فهم قرآن ویژه والدین برای آموزش قرآن...
44:44
 • 595

 • 2 سال پیش
44:44
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:43:07
 • 328

 • 2 سال پیش
01:43:07
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:43:29
 • 527

 • 2 سال پیش
01:43:29
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ارتقای صفات فرزند...
روش ختم قرآن با القای خواص سوره‌ها به جنین به نیت ...
01:45:38
 • 2.1K

 • 2 سال پیش
01:45:38
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:29:43
 • 65

 • 2 سال پیش
01:29:43
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:12:19
 • 111

 • 2 سال پیش
01:12:19
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:20:07
 • 78

 • 2 سال پیش
01:20:07
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:21:12
 • 86

 • 2 سال پیش
01:21:12
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:30:45
 • 152

 • 2 سال پیش
01:30:45
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:19:12
 • 269

 • 2 سال پیش
01:19:12
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:33:07
 • 131

 • 2 سال پیش
01:33:07
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه هنرکار شفیع؛ دکتری تغذیه فرایند بلوغ چگونه شروع می‌شود؟ فرایند بلوغ چگونه بلوغ زودرس و دیر رس چگونگی تشخیص و آشنایی با علایم و مراحل بلوغ در د...
سلسله جلسات وبینار فرایند بلوغ با ارائه دکتر الهه ...
01:22:41
 • 336

 • 2 سال پیش
01:22:41
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی...
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
28:16
 • 108

 • 2 سال پیش
28:16
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی...
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
23:05
 • 130

 • 2 سال پیش
23:05
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخنرانی های راهبردی در حوزه ارتقای نسل توحیدی...
رویداد‌های تخصصی طرح شکوفایی نسل توحیدی ارائه سخن...
38:33
 • 318

 • 2 سال پیش
38:33
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد و نقش ویژه مامایی (مراقبت و زایمان) در ارتقای ظرفیت مادر و نوزاد با ایجاد ظرفیت های معنوی در جنین و آرامش و شادکامی مادر...
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد...
01:26:57
 • 146

 • 2 سال پیش
01:26:57
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد و نقش ویژه مامایی (مراقبت و زایمان) در ارتقای ظرفیت مادر و نوزاد با ایجاد ظرفیت های معنوی در جنین و آرامش و شادکامی مادر...
تبیین قابلیت ارتقای ظرفیت‌های انسان از پیش از تولد...
01:13:51
 • 403

 • 2 سال پیش
01:13:51
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی آداب القای معنویت در دوران بارداری و بایسته‌های سلامت مادر و فرزند www.NasleTohidi.ir...
صوت سلسله وبینار‌ها و همایش‌های آموزشی نسل توحیدی ...
01:36:08
 • 231

 • 2 سال پیش
01:36:08
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:48
 • 133

 • 2 سال پیش
01:48
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:57
 • 118

 • 2 سال پیش
01:57
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:59
 • 120

 • 2 سال پیش
01:59
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
02:24
 • 143

 • 2 سال پیش
02:24
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:56
 • 143

 • 2 سال پیش
01:56
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری...
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:21
 • 135

 • 2 سال پیش
02:21
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری...
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:45
 • 160

 • 2 سال پیش
02:45
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری...
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
02:56
 • 296

 • 2 سال پیش
02:56
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصمیم درباره فرزندآوری...
مهمترین سوالات و نیاز‌های علمی خانواده ها برای تصم...
01:57
 • 255

 • 2 سال پیش
01:57
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات...
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
01:00
 • 182

 • 3 سال پیش
01:00
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مهارت‌های ارتقای ظرفیت‌های شایسته در فرزندان...
بایسته‌های تربیت فرزند از پیش از تولد و اصول و مها...
01:59
 • 182

 • 3 سال پیش
01:59
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. از رشد و ارتقای علمی و معنوی مادر تا بایسته های پزشکی و تغذیه...
بهترین کارهایی که در این دوران می‌شود انجام داد. ...
00:58
 • 957

 • 3 سال پیش
00:58
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات...
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
00:59
 • 239

 • 3 سال پیش
00:59
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال اول بر مبنای طیبات...
رادینور | مجموعه پادکست های تربیت فرزند در هفت سال...
00:59
 • 214

 • 3 سال پیش
00:59
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزندان پس از تولد فرزند دوم...
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزند...
01:52
 • 214

 • 3 سال پیش
01:52
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزندان پس از تولد فرزند دوم...
پاسخ به مهمترین مسائل والدین درباره تعامل با فرزند...
02:01
 • 165

 • 3 سال پیش
02:01
shenoto-ads
shenoto-ads