موج رشد

موج رشد
66
میانگین پخش
456
تعداد پخش
11
دنبال کننده
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
24:26
 • 55

 • 4 سال پیش
24:26
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
14:53
 • 58

 • 4 سال پیش
14:53
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
14:43
 • 48

 • 4 سال پیش
14:43
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
12:42
 • 56

 • 4 سال پیش
12:42
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
16:39
 • 64

 • 4 سال پیش
16:39
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
36:49
 • 61

 • 4 سال پیش
36:49
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسیدن به موفقیت" توسط سعید شکوهی بهار؛ مدیرعامل شرکت بین‌المللی آزیموت نوشته شده است. سعید شکوهی بهار در این کتاب صوتی به ارائه راهکارها و ایده‌هایی کارآم...
کتاب صوتی "هفته طلایی" یا "هفت روز طلایی برای رسید...
52:08
 • 114

 • 4 سال پیش
52:08
shenoto-ads
shenoto-ads