مینوتوم

Minuotom
453
میانگین پخش
3.2K
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مینوتوم

Minuotom
453
میانگین پخش
3.2K
تعداد پخش
3
دنبال کننده

گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
13:58
 • 2.0K

 • 2 سال پیش
13:58
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
15:00
 • 134

 • 2 سال پیش
15:00
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
14:44
 • 131

 • 2 سال پیش
14:44
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
09:59
 • 185

 • 2 سال پیش
09:59
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
13:04
 • 216

 • 2 سال پیش
13:04
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
09:55
 • 220

 • 2 سال پیش
09:55
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غم روی چشمامون نشسته... گاهی به خودمون و توانمندی هامون باور نداریم... گاهی غرق در ناامیدی شدیم... و گاهی ارزش داشته هامون رو نمیدونیم و بخاطرشون سپاس ...
گاهی اوقات، حال دلمون خوب نیست... گاهی اوقات گرد غ...
12:47
 • 314

 • 2 سال پیش
12:47
shenoto-ads
shenoto-ads