پادکست مدوناک

hamid reza Taher
103
میانگین پخش
2.7K
تعداد پخش
45
دنبال کننده

پادکست مدوناک

hamid reza Taher
103
میانگین پخش
2.7K
تعداد پخش
45
دنبال کننده

فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
27:44
 • 46

 • 2 سال پیش
27:44
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
33:58
 • 51

 • 3 سال پیش
33:58
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
31:18
 • 66

 • 3 سال پیش
31:18
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
25:12
 • 84

 • 3 سال پیش
25:12
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
34:18
 • 76

 • 3 سال پیش
34:18
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
17:19
 • 83

 • 3 سال پیش
17:19
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کلاس آرون سورکین آرون سورکین یکی از فیلم نامه نویسان بزرگ دنیای سینماست که تنها دوره فیلم نامه نویسی سایت مستر کلاس رو ایشون برگزار کرده. مطالب این فصل ...
فصل دوم پادکست مدوناک اختصصاص پیدا کرده به مستر کل...
11:26
 • 131

 • 3 سال پیش
11:26
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
26:01
 • 54

 • 3 سال پیش
26:01
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
13:35
 • 53

 • 3 سال پیش
13:35
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
14:53
 • 65

 • 3 سال پیش
14:53
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
31:09
 • 64

 • 3 سال پیش
31:09
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
14:07
 • 60

 • 3 سال پیش
14:07
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
22:39
 • 58

 • 3 سال پیش
22:39
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
26:50
 • 60

 • 3 سال پیش
26:50
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
33:15
 • 55

 • 3 سال پیش
33:15
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
21:12
 • 51

 • 3 سال پیش
21:12
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
38:36
 • 96

 • 3 سال پیش
38:36
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
16:35
 • 93

 • 3 سال پیش
16:35
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
19:55
 • 123

 • 3 سال پیش
19:55
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
17:30
 • 129

 • 3 سال پیش
17:30
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
17:11
 • 144

 • 3 سال پیش
17:11
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
20:44
 • 178

 • 3 سال پیش
20:44
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
13:19
 • 164

 • 3 سال پیش
13:19
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
20:09
 • 245

 • 3 سال پیش
20:09
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
07:32
 • 404

 • 3 سال پیش
07:32
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره های فیلم سازی سایت مستر کلاس رو انتخاب و در هر اپیزود یک قسمت از اون رو ترجمه و برای شما تعریف می کنم. در این مستر کلاس دیوید ممت از چیستی درام، هدف ...
مدوناک پادکستی هست که در هر فصل اون من یکی از دوره...
23:49
 • 32

 • 3 سال پیش
23:49
shenoto-ads
shenoto-ads