مانترای جوشن کبیر-فراز 1 تا 20

تکتم کاشانی
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مانترای جوشن کبیر-فراز 1 تا 20

تکتم کاشانی
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
3
دنبال کننده

دعا یعنی ای خدا گفتن و از خدا چیزی خواستن؛ یکی از دعاهای پرفضیلت دعای جوشن کبیر است که اسمای الهی در این فراز ارزشمند اس...

14:52
  • 11

  • 4 ماه پیش
14:52
shenoto-ads
shenoto-ads