آموزش ایران من

سعیده نیکنام
  23
  میانگین پخش
  3.6K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  آموزش ایران من

  سعیده نیکنام
  23
  میانگین پخش
  3.6K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  Listening English...
  Listening English
  02:12
  • 14

  • 2 سال پیش
  02:12
  Listening English...
  Listening English
  02:17
  • 12

  • 2 سال پیش
  02:17
  Listening English...
  Listening English
  01:12
  • 10

  • 2 سال پیش
  01:12
  Listening English...
  Listening English
  00:38
  • 4

  • 2 سال پیش
  00:38
  Listening English...
  Listening English
  00:36
  • 9

  • 2 سال پیش
  00:36
  Listening English...
  Listening English
  00:57
  • 4

  • 2 سال پیش
  00:57
  Listening English...
  Listening English
  01:54
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:54
  Listening English...
  Listening English
  01:30
  • 7

  • 2 سال پیش
  01:30
  Listening English...
  Listening English
  01:08
  • 7

  • 2 سال پیش
  01:08
  Listening English...
  Listening English
  00:32
  • 6

  • 2 سال پیش
  00:32
  Listening English...
  Listening English
  00:25
  • 7

  • 2 سال پیش
  00:25
  Listening English...
  Listening English
  00:52
  • 8

  • 2 سال پیش
  00:52
  Listening English...
  Listening English
  01:00
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:00
  Listening English...
  Listening English
  01:37
  • 11

  • 2 سال پیش
  01:37
  Listening English...
  Listening English
  01:02
  • 10

  • 2 سال پیش
  01:02
  Listening English...
  Listening English
  00:42
  • 9

  • 2 سال پیش
  00:42
  Listening English...
  Listening English
  02:07
  • 17

  • 2 سال پیش
  02:07
  Listening English...
  Listening English
  01:15
  • 13

  • 2 سال پیش
  01:15
  Listening English...
  Listening English
  00:47
  • 16

  • 2 سال پیش
  00:47
  Listening English...
  Listening English
  00:51
  • 13

  • 2 سال پیش
  00:51
  Listening English...
  Listening English
  01:37
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:37
  Listening English...
  Listening English
  00:29
  • 18

  • 2 سال پیش
  00:29
  Listening English...
  Listening English
  00:33
  • 23

  • 2 سال پیش
  00:33
  Listening English...
  Listening English
  00:38
  • 28

  • 2 سال پیش
  00:38
  Listening English...
  Listening English
  01:29
  • 33

  • 2 سال پیش
  01:29
  • 19

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  01:34
  • 19

  • 2 سال پیش
  01:34
  • 11

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  01:26
  • 11

  • 2 سال پیش
  01:26
  • 62

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:50
  • 62

  • 2 سال پیش
  00:50
  • 12

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:49
  • 12

  • 2 سال پیش
  00:49
  • 18

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:46
  • 18

  • 2 سال پیش
  00:46
  • 28

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  01:02
  • 28

  • 2 سال پیش
  01:02
  • 19

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  01:56
  • 19

  • 2 سال پیش
  01:56
  • 12

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:46
  • 12

  • 2 سال پیش
  00:46
  • 37

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:32
  • 37

  • 2 سال پیش
  00:32
  • 20

  • 2 سال پیش
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:29
  • 20

  • 2 سال پیش
  00:29
  Listening Education English...
  Listening Education English
  01:16
  • 9

  • 2 سال پیش
  01:16
  Listening Education English...
  Listening Education English
  00:48
  • 8

  • 2 سال پیش
  00:48
  listening basic English...
  listening basic English
  05:13
  • 41

  • 2 سال پیش
  05:13
  listening basic English...
  listening basic English
  05:19
  • 24

  • 2 سال پیش
  05:19
  listening basic English...
  listening basic English
  01:09
  • 19

  • 2 سال پیش
  01:09
  listening basic English...
  listening basic English
  00:40
  • 14

  • 2 سال پیش
  00:40
  listening basic English...
  listening basic English
  02:06
  • 24

  • 2 سال پیش
  02:06
  listening basic English...
  listening basic English
  01:46
  • 26

  • 2 سال پیش
  01:46
  listening basic English...
  listening basic English
  02:12
  • 10

  • 2 سال پیش
  02:12
  listening basic English...
  listening basic English
  01:07
  • 15

  • 2 سال پیش
  01:07
  listening basic English...
  listening basic English
  00:40
  • 9

  • 2 سال پیش
  00:40
  listening basic English...
  listening basic English
  00:51
  • 129

  • 2 سال پیش
  00:51
  listening basic English...
  listening basic English
  00:32
  • 27

  • 2 سال پیش
  00:32
  listening basic English...
  listening basic English
  01:51
  • 31

  • 2 سال پیش
  01:51
  listening basic English...
  listening basic English
  01:02
  • 26

  • 2 سال پیش
  01:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads