مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
15
میانگین پخش
15
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
15
میانگین پخش
15
تعداد پخش
0
دنبال کننده

  • 15

  • 10 ماه پیش
مجموعه برنامه‌های رادیویی در مورد تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران
مجموعه برنامه‌های رادیویی در مورد تعارض منافع در ن...
15:40
  • 15

  • 10 ماه پیش
15:40
shenoto-ads
shenoto-ads