حسینیه اندیشه

سید جمال الدین پیشوایی
8
میانگین پخش
229
تعداد پخش
1
دنبال کننده

حسینیه اندیشه

سید جمال الدین پیشوایی
8
میانگین پخش
229
تعداد پخش
1
دنبال کننده

این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئت علمی حسینیه اندیشه) در ایام فاطمیه دوم سال 1399 به مدت چهار شب در مسجد شهرک صادقیه شهر مقدس قم بیان شده است. برای دریافت خلاصه سخنرانی‌ها به سایت حس...
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئ...
42:03
 • 9

 • 2 سال پیش
42:03
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئت علمی حسینیه اندیشه) در ایام فاطمیه دوم سال 1399 به مدت چهار شب در مسجد شهرک صادقیه شهر مقدس قم بیان شده است. برای دریافت خلاصه سخنرانی‌ها به سایت حس...
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئ...
47:56
 • 2

 • 2 سال پیش
47:56
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئت علمی حسینیه اندیشه) در ایام فاطمیه دوم سال 1399 به مدت چهار شب در مسجد شهرک صادقیه شهر مقدس قم بیان شده است. برای دریافت خلاصه سخنرانی‌ها به سایت حس...
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئ...
44:08
 • 3

 • 2 سال پیش
44:08
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئت علمی حسینیه اندیشه) در ایام فاطمیه دوم سال 1399 به مدت چهار شب در مسجد شهرک صادقیه شهر مقدس قم بیان شده است. برای دریافت خلاصه سخنرانی‌ها به سایت حس...
این مباحث توسط حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری (عضو هیئ...
49:07
 • 14

 • 2 سال پیش
49:07
این سخنرانی توسط حجت السلام محمد صادق حیدری در ماه محرم سال ۱۳۹۷ در ۱۲ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «ساختارهای اجتماعی» است. محتوای این سلسله سخنرانی در قالب کتاب «ساختارهای اجتماعی قاتل امام،‌...
این سخنرانی توسط حجت السلام محمد صادق حیدری در ماه...
34:47
 • 22

 • 2 سال پیش
34:47
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
32:04
 • 3

 • 2 سال پیش
32:04
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
01:22:40
 • 3

 • 2 سال پیش
01:22:40
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
34:28
 • 4

 • 2 سال پیش
34:28
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
41:37
 • 3

 • 2 سال پیش
41:37
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
55:33
 • 4

 • 2 سال پیش
55:33
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
45:46
 • 4

 • 2 سال پیش
45:46
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
35:14
 • 3

 • 2 سال پیش
35:14
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
17:53
 • 2

 • 2 سال پیش
17:53
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
52:33
 • 2

 • 2 سال پیش
52:33
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
28:32
 • 6

 • 2 سال پیش
28:32
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ در مسجد امام صادق علیه السلام شهرک صادقیه قم با موضوع‌ «تحلیل ابعاد جنگ اقتصادی و فرهنگی نظام سلطه، برای ارتقای جایگاه مسجد به هسته مقاومت ...
این سخنرانی توسط احمد زیبایی‌نژاد در پاییز و زمستا...
14:40
 • 8

 • 2 سال پیش
14:40
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
44:34
 • 2

 • 2 سال پیش
44:34
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
01:00:23
 • 3

 • 2 سال پیش
01:00:23
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
44:32
 • 3

 • 2 سال پیش
44:32
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
46:46
 • 2

 • 2 سال پیش
46:46
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
40:45
 • 5

 • 2 سال پیش
40:45
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
45:55
 • 10

 • 2 سال پیش
45:55
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
46:26
 • 4

 • 2 سال پیش
46:26
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
52:17
 • 4

 • 2 سال پیش
52:17
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
41:10
 • 15

 • 2 سال پیش
41:10
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
40:59
 • 8

 • 2 سال پیش
40:59
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
44:33
 • 3

 • 2 سال پیش
44:33
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
37:49
 • 10

 • 2 سال پیش
37:49
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
41:56
 • 19

 • 2 سال پیش
41:56
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
35:25
 • 15

 • 2 سال پیش
35:25
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه) در ماه محرم سال ۱۳۹۶ در ۱۵ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدر...
این سخنرانی توسط جناب آقای محمد صادق حیدری (عضو هی...
34:44
 • 34

 • 2 سال پیش
34:44
shenoto-ads
shenoto-ads