روانشناسی به زبان ساده

محمدمهدی یوسف تبار
30
میانگین پخش
150
تعداد پخش
4
دنبال کننده

روانشناسی به زبان ساده

محمدمهدی یوسف تبار
30
میانگین پخش
150
تعداد پخش
4
دنبال کننده

صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در حقیقت قصد داره اتفاقاتی که هر روز کنارمون درحال انجامه و شاید خیلی از اوقات بی تفاوت از کنارش رد بشیم رو بیاد و برسی کنه و خیلی بیماری ها و اصطلاحاتی ک...
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در ح...
10:57
  • 24

  • 1 سال پیش
10:57
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در حقیقت قصد داره اتفاقاتی که هر روز کنارمون درحال انجامه و شاید خیلی از اوقات بی تفاوت از کنارش رد بشیم رو بیاد و برسی کنه و خیلی بیماری ها و اصطلاحاتی ک...
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در ح...
14:16
  • 25

  • 1 سال پیش
14:16
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در حقیقت قصد داره اتفاقاتی که هر روز کنارمون درحال انجامه و شاید خیلی از اوقات بی تفاوت از کنارش رد بشیم رو بیاد و برسی کنه و خیلی بیماری ها و اصطلاحاتی ک...
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در ح...
06:41
  • 17

  • 1 سال پیش
06:41
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در حقیقت قصد داره اتفاقاتی که هر روز کنارمون درحال انجامه و شاید خیلی از اوقات بی تفاوت از کنارش رد بشیم رو بیاد و برسی کنه و خیلی بیماری ها و اصطلاحاتی ک...
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در ح...
05:36
  • 37

  • 1 سال پیش
05:36
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در حقیقت قصد داره اتفاقاتی که هر روز کنارمون درحال انجامه و شاید خیلی از اوقات بی تفاوت از کنارش رد بشیم رو بیاد و برسی کنه و خیلی بیماری ها و اصطلاحاتی ک...
صد سلام و صد درود چنل روانشناسی به زبان ساده در ح...
01:09
  • 47

  • 1 سال پیش
01:09
shenoto-ads
shenoto-ads