یادگیری انگلیسی

Mohsen Tolou Honari
90
میانگین پخش
981
تعداد پخش
12
دنبال کننده

یادگیری انگلیسی

Mohsen Tolou Honari
90
میانگین پخش
981
تعداد پخش
12
دنبال کننده

 • 65

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:52
 • 65

 • 4 سال پیش
00:52
 • 46

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:34
 • 46

 • 4 سال پیش
00:34
 • 48

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
01:44
 • 48

 • 4 سال پیش
01:44
 • 46

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:44
 • 46

 • 4 سال پیش
00:44
 • 43

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:43
 • 43

 • 4 سال پیش
00:43
 • 51

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
01:21
 • 51

 • 4 سال پیش
01:21
 • 67

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:42
 • 67

 • 4 سال پیش
00:42
 • 91

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:34
 • 91

 • 4 سال پیش
00:34
 • 131

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:45
 • 131

 • 4 سال پیش
00:45
 • 168

 • 4 سال پیش
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter...
فایلهای صوتی کتاب American English File - Starter
00:18
 • 168

 • 4 سال پیش
00:18
در این کانال مطالب و نکات در مورد یادگیری انگلیسی در سطح مبتدی ارائه می‌شود....
در این کانال مطالب و نکات در مورد یادگیری انگلیسی ...
11:02
 • 225

 • 4 سال پیش
11:02
shenoto-ads
shenoto-ads