‌هنر و آموزش زبان انگلیسی

‌هنر و آموزش زبان انگلیسی

نیما عطاران رضایی
18
میانگین پخش
1.0K
تعداد پخش
20
دنبال کننده
‌هنر و آموزش زبان انگلیسی

‌هنر و آموزش زبان انگلیسی

نیما عطاران رضایی
18
میانگین پخش
1.0K
تعداد پخش
20
دنبال کننده

الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch5-P3
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
27:09
 • 6

 • 10 ماه پیش
27:09
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch5-P2
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
35:59
 • 0

 • 10 ماه پیش
35:59
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch5-P1
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
32:03
 • 2

 • 10 ماه پیش
32:03
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch4-final
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
29:23
 • 2

 • 10 ماه پیش
29:23
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - ch4-p5
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
21:09
 • 3

 • 10 ماه پیش
21:09
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch4-P4
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
18:52
 • 2

 • 10 ماه پیش
18:52
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch4-P3
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
21:35
 • 0

 • 10 ماه پیش
21:35
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch4-P2
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
27:00
 • 2

 • 10 ماه پیش
27:00
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch4-P1
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
22:53
 • 2

 • 10 ماه پیش
22:53
الگوی نهایی در هوش مصنوعی - Ch3-p4
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته شده توسط Pedro Domigos در سال ۲۰۱۵. این کتاب رویکردی کاربردی و علمی به بحث یادگیری ماشین (machine learning) به طور خاص و حوزه هوش مصنوعی (Artificial In...
روایتی شفاهی از کتاب the Master Algorithm نوشته ش...
23:05
 • 2

 • 10 ماه پیش
23:05
shenoto-ads
shenoto-ads