Drsafdarian

Drsafdarian
  10
  میانگین پخش
  170
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  Drsafdarian

  Drsafdarian
  10
  میانگین پخش
  170
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  14:16
  • 6

  • 6 سال پیش
  14:16
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  19:21
  • 4

  • 6 سال پیش
  19:21
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  01:41
  • 4

  • 6 سال پیش
  01:41
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  08:43
  • 10

  • 6 سال پیش
  08:43
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  04:55
  • 11

  • 6 سال پیش
  04:55
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  03:15
  • 6

  • 6 سال پیش
  03:15
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  06:26
  • 13

  • 6 سال پیش
  06:26
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  06:28
  • 8

  • 6 سال پیش
  06:28
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  03:54
  • 6

  • 6 سال پیش
  03:54
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  07:37
  • 12

  • 6 سال پیش
  07:37
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  05:43
  • 17

  • 6 سال پیش
  05:43
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  02:34
  • 19

  • 6 سال پیش
  02:34
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  04:32
  • 15

  • 6 سال پیش
  04:32
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  02:42
  • 13

  • 6 سال پیش
  02:42
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی» در یک نگاه چگونه بدون نیاز به هیچ مشاوری بصورت کامل و صحیح سیستمهای مدیریت را در سازمان خود پیاده سازی کنیم. پس از انتشار موفقیت آمیر کت...
  کتاب صوتی «سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پی...
  04:08
  • 14

  • 6 سال پیش
  04:08
  پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی، هم اکنون کتاب صوتی IMS audiobook این اثر با فرمت MP3 نیز منتشر گردید. * اگر در میخواهید بعنوان یک فرد موثر در سازما...
  پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه...
  02:42
  • 7

  • 6 سال پیش
  02:42
  پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS از تیوری تا پیاده سازی، هم اکنون کتاب صوتی IMS audiobook این اثر با فرمت MP3 نیز منتشر گردید. * اگر در میخواهید بعنوان یک فرد موثر در سازما...
  پس از انتشار موفقیت آمیر کتاب سیستم مدیریت یکپارچه...
  04:08
  • 5

  • 6 سال پیش
  04:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads