رادیو کالج

وحید طاولی
74
میانگین پخش
512
تعداد پخش
15
دنبال کننده
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
41:54
 • 12

 • 2 سال پیش
41:54
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
42:15
 • 17

 • 2 سال پیش
42:15
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
26:11
 • 19

 • 2 سال پیش
26:11
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
29:36
 • 25

 • 2 سال پیش
29:36
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
01:13:46
 • 52

 • 2 سال پیش
01:13:46
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
37:48
 • 89

 • 2 سال پیش
37:48
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و یا میانه راه نا امید میشوند و روند یادگیری آنها متوقف میگردد. نظر به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مجموعه ای از درس نامه های آموزش زبان را توسط این پاد...
در مسیر زبان آموزی بسیاری از فراگیران در ابتدا و ی...
40:36
 • 298

 • 2 سال پیش
40:36
shenoto-ads
shenoto-ads