خطای شناختی

ناهید عبدی
  15
  میانگین پخش
  191
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  خطای شناختی

  ناهید عبدی
  15
  میانگین پخش
  191
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  08:30
  • 20

  • 9 ماه پیش
  08:30
  • 16

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  12:07
  • 16

  • 9 ماه پیش
  12:07
  • 13

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  07:57
  • 13

  • 9 ماه پیش
  07:57
  • 14

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  13:10
  • 14

  • 9 ماه پیش
  13:10
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  08:51
  • 12

  • 9 ماه پیش
  08:51
  • 11

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  12:09
  • 11

  • 9 ماه پیش
  12:09
  • 13

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  11:48
  • 13

  • 9 ماه پیش
  11:48
  • 14

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  10:49
  • 14

  • 9 ماه پیش
  10:49
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  07:00
  • 12

  • 9 ماه پیش
  07:00
  • 13

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  04:53
  • 13

  • 9 ماه پیش
  04:53
  • 16

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  05:26
  • 16

  • 9 ماه پیش
  05:26
  • 19

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  05:54
  • 19

  • 9 ماه پیش
  05:54
  • 18

  • 9 ماه پیش
  در این مجموعه فایل‌ها دربارۀ خطاهای ذهنی صحبت می‌کنم. درباره همه مواردی که باعث قضاوت اشتباه، اقدامات نادرست و ناتوانی ما در تصمیم‌گیری می‌‌شوند....

  در ای...

  07:40
  • 18

  • 9 ماه پیش
  07:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads