هارمونی تغییر

مسعود چیتگرها | Masoud Chitgarha
9
میانگین پخش
245
تعداد پخش
7
دنبال کننده

هارمونی تغییر

مسعود چیتگرها | Masoud Chitgarha
9
میانگین پخش
245
تعداد پخش
7
دنبال کننده

رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
30:32
 • 8

 • 1 سال پیش
30:32
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
35:52
 • 6

 • 1 سال پیش
35:52
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
24:12
 • 7

 • 1 سال پیش
24:12
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
34:53
 • 5

 • 1 سال پیش
34:53
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
31:31
 • 11

 • 1 سال پیش
31:31
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
31:59
 • 4

 • 1 سال پیش
31:59
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
15:08
 • 7

 • 1 سال پیش
15:08
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
21:07
 • 4

 • 1 سال پیش
21:07
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
16:09
 • 15

 • 1 سال پیش
16:09
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
14:04
 • 7

 • 1 سال پیش
14:04
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
12:10
 • 10

 • 1 سال پیش
12:10
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
چهل درس کوتاه برای یک تغییر بزرگ
28:13
 • 39

 • 1 سال پیش
28:13
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
07:42
 • 7

 • 1 سال پیش
07:42
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
10:41
 • 2

 • 1 سال پیش
10:41
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
08:20
 • 2

 • 1 سال پیش
08:20
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
10:10
 • 4

 • 1 سال پیش
10:10
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
10:39
 • 5

 • 1 سال پیش
10:39
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
10:16
 • 9

 • 1 سال پیش
10:16
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
15:02
 • 4

 • 1 سال پیش
15:02
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
12:12
 • 3

 • 1 سال پیش
12:12
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
18:18
 • 7

 • 1 سال پیش
18:18
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و رشد شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن...
«برنامه رشد فردی (برف)» راهکاری است که به شما کمک ...
21:32
 • 28

 • 1 سال پیش
21:32
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
42:45
 • 11

 • 1 سال پیش
42:45
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
32:16
 • 5

 • 1 سال پیش
32:16
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
26:26
 • 3

 • 1 سال پیش
26:26
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
28:00
 • 3

 • 1 سال پیش
28:00
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
26:34
 • 6

 • 1 سال پیش
26:34
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چرا، چه چیزی و چگونه می‌خواهد موضوعات مرتبط با الگوی جنبش هارمونی تغییر (جهت) را از طریق انتشار اپیزودهای مختلف بیان کند تا فرایند تغییر برای همه آسان‌...
رادیو تغییر، پادکستی است که براساس سه پرسش کلیدی چ...
01:14:19
 • 23

 • 1 سال پیش
01:14:19
shenoto-ads
shenoto-ads