بشنوید کتاب: «فلسفه علم برای تولید علوم انسانی اسلامی و ارائۀ راهکارهای ارتقاء نظام معرفتی حوزه»

حمید رجایی
39
میانگین پخش
39
تعداد پخش
10
دنبال کننده

بشنوید کتاب: «فلسفه علم برای تولید علوم انسانی اسلامی و ارائۀ راهکارهای ارتقاء نظام معرفتی حوزه»

حمید رجایی
39
میانگین پخش
39
تعداد پخش
10
دنبال کننده

Galaxy like theory in English...
Galaxy like theory in English
13:21
  • 39

  • 3 سال پیش
13:21
shenoto-ads
shenoto-ads