پادکست خطر زیستی

پادکست خطر زیستی
7
میانگین پخش
31
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پادکست خطر زیستی

پادکست خطر زیستی
7
میانگین پخش
31
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد. گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم...
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی ز...
09:42
  • 2

  • 2 سال پیش
09:42
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد. گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم...
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی ز...
26:37
  • 5

  • 2 سال پیش
26:37
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد. گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم...
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی ز...
12:13
  • 5

  • 2 سال پیش
12:13
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد. گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم...
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی ز...
10:05
  • 4

  • 2 سال پیش
10:05
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی زیستی دانشگاه مراغه تولید می شود و به بررسی ایمنی زیستی و تراریخته ها می پردازد. گویندگان این پادکست آقایان علیرضا عیوض نژاد، محمدرضا فتح الهی و خانم...
پادکست خطر زیستی پادکستی است که توسط انجمن ایمنی ز...
12:28
  • 15

  • 2 سال پیش
12:28
shenoto-ads
shenoto-ads