آذربایجان مشهورلاری

رسول زرشکی
16
میانگین پخش
46
تعداد پخش
5
دنبال کننده

آذربایجان مشهورلاری

رسول زرشکی
16
میانگین پخش
46
تعداد پخش
5
دنبال کننده

چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظیفه داریم تا توان در زبان و مرکب در قلم داریم نام این بزرگان فراموش شده یا در حال فراموش شدنشان را پر رنگتر کنیم تا شاید یاد و خاطره آنها گرامی داشته ش...
چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظی...
17:30
  • 23

  • 1 سال پیش
17:30
چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظیفه داریم تا توان در زبان و مرکب در قلم داریم نام این بزرگان فراموش شده یا در حال فراموش شدنشان را پر رنگتر کنیم تا شاید یاد و خاطره آنها گرامی داشته ش...
چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظی...
13:07
  • 11

  • 1 سال پیش
13:07
چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظیفه داریم تا توان در زبان و مرکب در قلم داریم نام این بزرگان فراموش شده یا در حال فراموش شدنشان را پر رنگتر کنیم تا شاید یاد و خاطره آنها گرامی داشته ش...
چرا باید به بوته فراموشی سپرده شوند؟من، تو، او وظی...
03:33
  • 12

  • 1 سال پیش
03:33
shenoto-ads
shenoto-ads