پژوهش های صوتی

kameel Ahmady
23
میانگین پخش
68
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پژوهش های صوتی

kameel Ahmady
23
میانگین پخش
68
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تیغ سنت به نام مذهبکنکاشی پدیدارشناختی دربارۀ ختنۀ پسران یا مردان در ایران کامیل احمدی و همکاران این پادکست کامل کتاب تیغ سنت به نام مذهب است که در ۲ بخش تولید شده است. بخش دومعمل ختنه یکی ا...

تیغ سنت به نام مذهب

08:33:53
  • 22

  • 1 سال پیش
08:33:53
تیغ سنت به نام مذهبکنکاشی پدیدارشناختی دربارۀ ختنۀ پسران یا مردان در ایران کامیل احمدی و همکاران این پادکست کامل کتاب تیغ سنت به نام مذهب است که در ۲ بخش تولید شده است. (بخش اول)عمل ختنه یکی...

تیغ سنت به نام...

05:13:02
  • 39

  • 1 سال پیش
05:13:02
ردپای استثمار در جهان کودکیپژوهشی در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکانبر گرفته ازکتاب : رد پای استثمار در جهان کودکی - پژوهشی جامع درخصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکانگردآورنده و سرپر...

ردپای استثمار ...

01:23:55
  • 7

  • 1 سال پیش
01:23:55
shenoto-ads
shenoto-ads