آرام باش-1

ffsagricultural@gmail.com
  8
  میانگین پخش
  56
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  آرام باش-1

  ffsagricultural@gmail.com
  8
  میانگین پخش
  56
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  00:55
  • 4

  • 1 سال پیش
  00:55
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  00:39
  • 5

  • 1 سال پیش
  00:39
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  00:44
  • 3

  • 1 سال پیش
  00:44
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  00:36
  • 6

  • 1 سال پیش
  00:36
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  00:43
  • 6

  • 1 سال پیش
  00:43
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور پنجره های آپارتمان که به شرایط سایه ، نیمسایه ، روشن بدون آفتاب ، نور با آفتاب کم و آفتابگیر تقسیم می شوند ، گیاه مناسب شرایط نور آپارتمان انتخاب شود.
  در هنگام خرید گیاه آپارتمانی با توجه به میزان نور ...
  01:15
  • 13

  • 1 سال پیش
  01:15
  • 19

  • 1 سال پیش
  دکلمه عاشقانه «دلتنگی»
  دکلمه عاشقانه «دلتنگی»
  01:58
  • 19

  • 1 سال پیش
  01:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads