الوبیز

الوبیز
  53
  میانگین پخش
  417
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  الوبیز

  الوبیز
  53
  میانگین پخش
  417
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  02:23
  • 36

  • 4 سال پیش
  02:23
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  02:06
  • 46

  • 4 سال پیش
  02:06
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  01:38
  • 43

  • 4 سال پیش
  01:38
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  02:46
  • 41

  • 4 سال پیش
  02:46
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  02:02
  • 41

  • 4 سال پیش
  02:02
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  02:36
  • 44

  • 4 سال پیش
  02:36
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  01:26
  • 56

  • 4 سال پیش
  01:26
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با دکتر سید کامران باقری گفتگو شده است...
  در این آلبوم، در مورد موضوعات مختلف حوزه نوآوری با...
  01:09
  • 110

  • 4 سال پیش
  01:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads